Μετακίνηση προσωπικού και μετακύλιση της ευθύνης με αντιπαιδαγωγικές προεκτάσεις

Στις 20-11-2020 το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε την εγκύκλιο με αρ. πρωτοκόλλου 159362/E1 βάσει της οποίας οι προσωρινοί αναπληρωτές των τμημάτων ένταξης θα τοποθετηθούν σε ΣΜΕΑΕ για όσο χρονικό διάστημα τελεί σε αναστολή η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπ/σης.
Αν και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει γίνει υποχρεωτική για το σύνολο της εκπαίδευσης -παρά τους περιορισμούς που αυτή ενέχει για όλους τους μαθητές- παρατηρείται περαιτέρω διάκριση εις βάρος των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των μορφωτικών τους δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές στερούνται έστω και την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική υποστήριξη.
Παρά τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να διδάσκεται όλα τα μαθήματα-γνωστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας στο τμήμα ένταξης. Ας λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πολλοί μαθητές που φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης -μερικοί έως και 10 ώρες εβδομαδιαίως- στερούνται κατά αυτόν τον τρόπο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ή την εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση που τους αναλογεί μέσω της σύγχρονης εκπαίδευσης.
Με μια τέτοια απόφαση η ίδια η Πολιτεία μειώνει τον θεσμό της ενταξιακής – συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και συνιστά διάκριση εις βάρος της συγκεκριμένης δομής, καθώς το Τ.Ε. δεν είναι ήσσονος εκπαιδευτικής σημασίας σε σχέση με τις ΣΜΕΑΕ. Κάθε δομή υπάρχει για συγκεκριμένο είδος εκπαίδευσης και δε θα πρέπει να γίνεται ιεράρχησή τους και, κατ’ επέκταση, των αναγκών των μαθητών.
Η μεταφορά του προσωπικού αποτελεί αντιπαιδαγωγική λύση, καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι τυποποιημένη, αντιθέτως αυτή περιλαμβάνει παιδαγωγική σχέση, αλληλεπίδραση και επικοινωνία που απαιτούν χρόνο και από τους δύο εμπλεκόμενους (μαθητές και εκπαιδευτικούς). Η απόφαση για μη αναστολή λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ φαίνεται πως λήφθηκε χωρίς να διασφαλιστούν πρώτα οι προϋποθέσεις για σωστές συνθήκες λειτουργίας (σε προσωπικό και σε μέτρα ασφάλειας-υγιεινής). Τα ειδικά σχολεία προς το παρόν φαίνεται να λειτουργούν με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχολική μονάδα. Για παράδειγμα, κάποιες ΣΜΕΑΕ υπολειτουργούν, έχουν κάνει αναστολή λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος (όσα είχαν…) ή και αναστολές πρωινών τμημάτων, παύση εκπαιδευτικού έργου και κάλυψη κενών από ειδικότητες και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε άλλες περιπτώσεις γίνονται υπερωρίες, σε καθημερινή βάση αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα ή λειτουργούν με μειωμένο ωράριο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να σχολάνε νωρίτερα. Με όλα τα παραπάνω πλήττεται η σταθερότητα που έχουν ανάγκη οι μαθητές των ΣΜΕΑΕ.

Με βάση τη συγκεκριμένη εγκύκλιο -πέρα από τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών- πλήττονται και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Για άλλη μια φορά οι συνάδελφοι αναπληρωτές αντιμετωπίζονται από το ΥΠΑΙΘ ως εκπαιδευτικοί β’ κατηγορίας, καθώς μόνο αυτοί προβλέπεται να μετακινηθούν στα κενά των ΣΜΕΑΕ, αφήνοντας αστελέχωτα τα τμήματα ένταξης. Αυτό έχει ως επακόλουθο -εκτός από την ανατροπή της εργασιακής τους καθημερινότητας- και τη διακοπή της παιδαγωγικής συνέχειας με τους μαθητές των Τ.Ε. Σε αυτό το σημείο να καταστήσουμε σαφές πως σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε να διατεθούν προσωρινά και οι μόνιμοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. αλλά αντιθέτως να μη γίνουν οι μετακινήσεις προσωπικού και να διασφαλιστεί για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως δομής ΕΑΕ η εκπαιδευτική υποστήριξη, χωρίς να πλήττονται οι εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών.
Αξίζει να επισημανθεί πως δεν είναι γνωστά τα κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη μετακίνηση των αναπληρωτών από τα Τ.Ε. στις ΣΜΕΑΕ. Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να γνωρίζει βάσει ποιου νομοθετικού πλαισίου τοποθετείται σε μια σχολική μονάδα. Το ΥΠΑΙΘ οφείλει να γνωστοποιήσει διά μέσω και των τοπικών ΔΠΕ τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνονται οι συγκεκριμένες μετακινήσεις εκπαιδευτικών.
Ως ΣΑΤΕΑ είμαστε αντίθετοι με τη μετακίνηση προσωπικού, αντ’ αυτού προτείνουμε την άμεση έκδοση νέας ειδικής πρόσκλησης εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών που υφίστανται. Στις ΣΜΕΑΕ θα εξακολουθούν να υπάρχουν αυξημένες ανάγκες -και μετά το πέρας των ειδικών συνθηκών- και το εν λόγω εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να παραμείνει σε αυτές και να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά προς όφελος των μαθητών.

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας (17-11-2020) η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς με έμφαση τόσο στην υγεία όσο και στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.