ΣΑΤΕΑ: Τα σχόλια μας στην ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση

Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση – Δεκέμβρης 2014 

Σχολιασμός των ΣΑΤΕΑ

Ακολουθούν τα άρθρα του σχεδίου νόμου τα οποία έχουν σχολιαστεί από τους Συλλόγους μας  στην ηλεκτρονική διαβούλευση  – σε λίγες μέρες θα εκδώσουμε κείμενο συνολικής αποτίμησης του σχεδίου νόμου. Συνειδητά δεν σχολιάσαμε ορισμένα άρθρα που τα θέματα τους σχετίζονται περισσότερο με πιο αρμόδιους φορείς: των γονέων, των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού.

 

Άρθρο 01:Έννοιες – Σκοπός

1. Ειδική Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 24 – Εκπαίδευση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν. 4074/2012) ΦΕΚ 88Α΄). Η πολιτεία υποχρεούται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης  για την παροχή δωρεάν δημόσιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

2. Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «ειδική αγωγή» αντικαθίσταται με τον όρο «ειδική εκπαίδευση».

3. Όλες οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου αναφέρονται σε άτομα με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκτός εάν στο κείμενο του νόμου ορίζεται διαφορετικά.

4. Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ) είναι κάθε συσκευή, εξοπλισμός, μέσο ή υλικό και λογισμικό πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την επαύξηση, διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας ενός μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υπηρεσία Υποστηρικτικών Τεχνολογιών είναι κάθε υπηρεσία η οποία παρέχει άμεση βοήθεια στον μαθητή στην επιλογή και στην χρήση των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών.

Υποστηρικτικές μορφές Ζωντανής Βοήθειας,  συμπεριλαμβανομένων οδηγών, αναγνωστών και επαγγελματιών εκπαιδευτικών διερμηνέων της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας για να διευκολύνουν την πρόσβαση ενός μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στα κτίρια και τον εξοπλισμό όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει.

5. Καθολική Σχεδίαση ή Σχεδίαση για Όλους είναι ο συστηματικός τρόπος σχεδίασης και παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων τους.  Η Καθολική Σχεδίαση περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μέσα και υπηρεσίες που είναι: α) άμεσα προσβάσιμα από μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (χωρίς να αποκλείονται υποστηρικτικές τεχνολογίες όπου αυτό απαιτείται) και β) συμβατά ως προς τη διαλειτουργικότητά τους με τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες.

6. Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση είναι το επιστημονικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής το οποίο: α) παρέχει ευελιξία στους τρόπους παρουσίασης των εκπαιδευτικών πληροφοριών, στους τρόπους που οι μαθητές αποκρίνονται ή επιδεικνύουν  τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και στους τρόπους εμπλοκής τους στη διαδικασία της μάθησης και β) μειώνει τα εμπόδια στη διδασκαλία, παρέχει κατάλληλη υποβοήθηση, διευκολύνσεις και προκλήσεις και υποστηρίζει την επίτευξη υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και  αυτών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Σχόλιο ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 1

 

Προτείνουμε:

Α) Η παρ.1, δηλαδή ο ορισμός της ΕΕ, να αλλάξει ως εξής:

 1. 1.                   Η Ειδική Εκπαίδευση (EE) είναι το σύνολο των πολιτικών που υιοθετεί η πολιτεία και των πρακτικών που συνεπάγονται αυτές, με σκοπό τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών θεσμών και υπηρεσιών, που να διαμορφώνουν στην εκπαιδευτική πράξη προϋποθέσεις ίσων ευκαιριών και ένταξης στη σχολική και κοινωνική καθημερινότητα για τους μαθητές με ή χωρίς αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Εκπαίδευση κρίνεται ως πρωταρχικός θεσμός για την ένταξη, αφού στα πλαίσια της δίνεται η δυνατότητα της κοινωνικής συνύπαρξης και εκπαίδευσης μαθητών με ή χωρίς αναπηρία, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Προκειμένου, λοιπόν, να εξασφαλιστεί η βασική προϋπόθεση της ένταξης όλων των μαθητών, η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, την παροχή δωρεάν δημόσιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Δεσμεύεται επίσης, να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.

Η πολιτεία, καθώς και όλες οι υπηρεσίες και οι λειτουργοί του Κράτους, οφείλουν να αναγνωρίζουν την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή ή στη συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή.

Η πολιτεία αναγνωρίζει ότι το περιεχόμενο και η διάρκεια των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι απαραίτητο να εξασφαλίζουν σταθερότητα, ποιότητα και συνέχεια στη λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσμών. Για το λόγο αυτό, δεσμεύεται να προασπίζει τις υπηρεσίες και τους συναφείς επαγγελματικούς κλάδους από ενέργειες κερδοσκοπίας και εμπορευματοποίησης.

Β) Να προστεθεί περίπτωση 7, που θα αναφέρει: Η πολιτεία δεσμεύεται να ορίζει με σαφήνεια τη λειτουργία των θεσμών, ώστε να μην παρακωλύονται οι υπηρεσίες και, ακολούθως, η έμπρακτη και σταθερή εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό, η εισαγωγή νέων πρακτικών και θεσμών θα πρέπει να περιγράφεται μόνο με τη χρήση έγκυρων επιστημονικά όρων και τη σαφή ερμηνεία των πρακτικών που αυτοί συνεπάγονται. Οποιοσδήποτε ασαφής και μη έγκυρος επιστημονικά όρος θα απορρίπτεται, προκειμένου να προληφθούν φαινόμενα δημιουργίας ασαφών-ημιτελών εκπαιδευτικών και κοινωνικών θεσμών, οι οποίοι θα θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των αναπήρων για ίσες ευκαιρίες.


Άρθρο 02: Οργάνωση και στόχοι της Ε.Ε.

1. Η Ε.Ε., όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Το κράτος υποχρεούται να παρέχει Ε.Ε. σε σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποκλειστικός φορέας της Ε.Ε. είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Το είδος και ο βαθμός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών προσδιορίζουν τη μορφή, τον τύπο και την κατηγορία των σχολικών μονάδων Ε.Ε.

2. Στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Ε.Ε. περιλαμβάνονται η διάγνωση, η αξιολόγηση και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η συστηματική παιδαγωγική παρέμβαση με εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από τα κατά τόπους Κέντρα Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΥ) και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) αντίστοιχα που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος νόμου και από τις δημόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Η Ε.Ε. περιλαμβάνει Σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με κατάλληλες κύριες και βοηθητικές κτιριολογικές υποδομές και εξοπλισμό προσβάσιμα σε όλους, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

3. Στις Σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΕ) και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Προγράμματα συστηματικής παρέμβασης όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, αξιολόγηση και παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, παρέχονται κατά κύριο λόγο μέσα από τις ΣΜΕΕ και επικουρικά από τα ΚΕΔΥ.

4. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται Ε.Ε, η οποία -στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητα τους και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.

5. Η Ε.Ε. επιδιώκει ιδίως:

α) την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξη τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν,

γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητες τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα και

δ) την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωση τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία, σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών), τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν. Η εφαρμογή των αρχών της Σχεδίαση για Όλους και της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΕΕ και ΚΕΔΥ.

6.    Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με:

α) τη διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους στα ΚΕΔΥ και ΕΔΕΑΥ αντίστοιχα και στα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ),

β) τη συστηματική παρέμβαση που πραγματοποιείται από την προσχολική ηλικία στις κατά τόπους ΣΜΕΕ, με τη δημιουργία τμημάτων Πρώιμης Παρέμβασης (ΠΠ),

γ) την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αποκατάστασης, την προσαρμογή του εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού ώστε να είναι προσβάσιμα, τη χρησιμοποίηση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένων του υλικού (hardware) και λογισμικού (software) ΥΤ Πληροφορικής και την παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων και εργονομικών διευθετήσεων από τις ΣΜΕΕ και τα ΚΕΔΥ.

7.     Στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας συμμετέχει με εκπρόσωπο της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται στο Υπουργείο           Παιδείας και Θρησκευμάτων δύο συμβουλευτικές –γνωμοδοτικές Επιτροπές μία για την παρακολούθηση της φυσικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και μία για την παρακολούθηση της ψηφιακής προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικτυακών τόπων. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν – μεταξύ άλλων και εκπρόσωπος  της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας τους. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ  εντός εξαμήνου μετά από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.


Σχόλιο ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 2

 

Προτείνουμε:

 

Α) Στην παρ.1 να προστεθεί το εξής με υπογραμμισμένα γράμματα: Η ΕΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Το κράτος υποχρεούται να παρέχει ΕΕ σε σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεριμνώντας για την εξασφάλιση σταθερού πλαισίου και ανθρώπινου δυναμικού στις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έμπρακτη προάσπιση των δικαιωμάτων των αναπήρων. Αποκλειστικός φορέας της ΕΕ είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Το είδος και ο βαθμός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών προσδιορίζουν τον τύπο των σχολικών μονάδων ΕΕ.

 

Β) Στην παράγραφο 2, η τελευταία παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής: 

Η ΕΕ περιλαμβάνει Σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με κατάλληλες κτιριολογικές υποδομές, τμήματα ένταξης σε γενικά σχολεία, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Γ) Το πρώτο κομμάτι της παραγράφου 3 να διαμορφωθεί ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΕ) και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ένταξης των μαθητών, ανάλογα με τις αναπηρίες, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τη δυναμική και τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την ένταξη και την αναπηρία, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής των μαθητών. Στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές δίχως αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστήριξη για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενταξιακού περιβάλλοντος μέσα από δραστηριότητες ενημέρωσης και την ανάπτυξη παράλληλων και κοινών δραστηριοτήτων. Η συνεκπαίδευση ορίζεται ως η ανάπτυξη εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα πλαίσια συνεργασίας εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης με σκοπό τη διαμόρφωση των αμφίδρομων προσαρμογών για την υποστήριξη των μαθητών με και χωρίς αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για την ανάπτυξη συνεργασίας και αμοιβαίων εκπαιδευτικών προσαρμογών η παρουσία εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη.

 

Δ) Η παράγραφος 5 να αλλάξει ως εξής:

Η Ειδική Εκπαίδευση  επιδιώκει κυρίως:

α) την ανάδειξη εκπαιδευτικών πρακτικών και θεσμών  που να ευνοούν την  αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωση στο κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική εξέλιξη όλων των μαθητών

β) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλης της κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών αναγκών για την αποδόμηση των στερεοτύπων σχετικά με την εκπαίδευση και τις δυνατότητες των μαθητών με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

γ) τη  διαμόρφωση προϋποθέσεων ένταξης σε όλα τα σχολεία, σε κοινωνικές και επαγγελματικές  δομές, προκειμένου όλοι οι μαθητές με και χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να προστατεύονται από στερεότυπες αντιλήψεις και παράλληλα να  έχουν  ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα.

δ) τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας  μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία, σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών), τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν. Η εφαρμογή των αρχών της Σχεδίαση για Όλους και της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΕΕ και ΚΕΔΥ.

Ε) Στην παράγραφος 6 να προστεθούν οι εξής περιπτώσεις:

δ) τη διαμόρφωση προϋποθέσεων ένταξης και συνεκπαίδευσης, αρχικά με εκπαιδευτικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κάθε σχολικής μονάδας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης,

ε) τη μέριμνα για την άρτια και σταθερή  λειτουργία των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη στελέχωσή τους με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό.

στ) τη στελέχωση της ΕΕ από προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα τυπικά προσόντα για την προώθηση πρακτικών της Ειδικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής της Ένταξης όπως αυτά ορίζονται σε επόμενα άρθρα του παρόντος νόμου

ζ) την ικανοποίηση βασικών οργανωτικών και δομικών προϋποθέσεων για την προώθηση πρακτικών ένταξης στο γενικό σχολείο

 

Τέλος, στην παρ.7 πρέπει να προστεθεί η συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.


Άρθρο 03: Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, κινητικών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές διαταραχές όρασης (μαθητές με τύφλωση  ή με χαμηλή όραση), αισθητηριακές διαταραχές ακοής (μαθητές με κώφωση ή βαρηκοΐα), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ψυχικές διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες, σύνδρομο down και σπάνιες παθήσεις.

2. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία.

3. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4.Στη κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

Σχόλιο ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 3

 

Προτείνουμε ν’ αλλάξει ο ορισμός των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παρόντος σχεδίου νόμου στην παρ.1 ως εξής:

 

«Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι στην αλληλεπίδραση τους με το σχολείο εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να πηγάζουν από αισθητηριακά, νοητικά, γνωστικά, αναπτυξιακά προβλήματα, ψυχικές και νευροψυχικές διαταραχές, οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση ή/και εκπαιδευτική διάγνωση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης και τις οποίες το σχολείο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με συμβατικούς τρόπους παρά μόνο με ειδικές προσαρμογές (στο αναλυτικό πρόγραμμα, στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στα εποπτικά μέσα, στις μεθόδους διδασκαλίας κτλ.)».

Με αυτόν τον ορισμό η αναπηρία ή/και ειδική εκπαιδευτική ανάγκη δε θεωρείται αποκλειστικά ένα προσωπικό «πρόβλημα» ή «διαταραχή» του μαθητή, αλλά πέφτει το βάρος της ευθύνης και στο σχολείο.

 

 


Άρθρο 04: Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΥ, την Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

1. Τα ΚΕΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους.

Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως έχοντα αναπηρία ή  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΥ. Επίσης στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΥ υπάγονται χωρίς όριο ηλικίας  άτομα τα οποία διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή.

2. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΕ(προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, έναν κοινωνικό λειτουργό, ΠΕ30 και έναν ψυχολόγο ΠΕ23.

Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να καλείται για συνδρομή και οποιοσδήποτε κλάδος του  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Ε κατά περίπτωση, υπογράφοντας την σχετική γνωμάτευση, είτε υπηρετούν στο ΚΕΔΥ είτε εντός της   Περιφέρειας, κατόπιν εισήγησης της διεπιστημονικής ομάδας του οικείου ΚΕΔΥ και μερικής διάθεσης με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή. Τα ΚΕΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

Οι γονείς μπορούν με αίτησή τους προς το ΚΕΔΥ να λαμβάνουν αντίγραφα των εισηγήσεων όλων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας καθώς και αυτών που καλούνται εκτάκτως σε αυτήν, όχι όμως και του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για να προκύψει αυτή.

3.  Όλες οι γνωματεύσεις των  ΚΕΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ ακόμη και αυτές που ήδη έληξαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση οι γνωματεύσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, για κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται, για παροχή ειδικού βοηθού, και για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΥ.

Υποχρεωτικά οι γνωματεύσεις θα ανανεώνονται σε αλλαγή βαθμίδας εκπαίδευσης (προσχολικής, δημοτικής και δευτεροβάθμιας).

        Τα ΚΕΔΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

4α). Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών   των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕΔΥ συνεργάζονται με τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών.

β) Την εισήγηση για την κατάρτιση των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και με το ΕΕΠ, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΔΥ ή στο σπίτι.

γ) Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην  επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς   και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή βάση στην περιοχή    αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΔΥ.

δ) Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών που διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη ο μαθητής με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο ή στο σπίτι, την  παροχή Υπηρεσιών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης.

ε) Την αποκλειστική αρμοδιότητα της γνωμάτευσης για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές (όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, η παροχή ζωντανής βοήθειας, η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή)  ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η γνωμάτευση θα πρέπει να εξαντλεί τις δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Η προφορική εξέταση θα πρέπει ανάλογα με το είδος της αναπηρίας να αποτελεί την τελευταία επιλογή ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

στ) Την αποκλειστική αρμοδιότητα για την  εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς τους για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των ΣΜΕΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη ομάδων προσανατολισμού τομέων και ειδικοτήτων στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και στα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

ζ) Τη σύνταξη προτάσεων για τις ενδεχόμενες κτηριακές ή/και υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΕ και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΥ σε σχέση με την προσβασιμότητα.

η) Την αποκλειστική αρμοδιότητα για την  σύνταξη εξατομικευμένων προτάσεων – εκθέσεων για όλους τους μαθητές αρμοδιότητας του ΚΕΔΥ, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης με τους μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου.

Θ) Την πρόταση για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης όπου απαιτείται.

5. Τα ΚΕΔΥ έχουν την αποκλειστική και δεσμευτική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο είτε λόγω διαφωνίας των γονέων και κηδεμόνων του μαθητή με την γνωμάτευση του ΚΕΔΥ, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται σε κάθε περίπτωση να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ εντός είκοσι ημερών από την λήψη της γνωμάτευσης του ΚΕΔΥ, της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, ισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΥ. Με μόνη την εισήγηση του οικείου σχολικού συμβούλου ΕΕ και μέχρι την έκδοση της γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕΔΥ, οι μαθητές μπορούν να φοιτούν στα τμήματα ένταξης. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΥ κοινοποιούνται υποχρεωτικά με εμπιστευτική αλληλογραφία στο σχολείο του μαθητή στο οποίο αφορούν ενώ οι οριστικές γνωματεύσεις των δευτεροβάθμιων ΕΔΕΑ, κοινοποιούνται επίσης με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕΔΥ και από κει με τον ίδιο τρόπο στο σχολείο του μαθητή.

6. Τα ΚΕΔΥ με την λήξη του σχολικού έτους υποβάλουν έκθεση λειτουργίας στις περιφερειακές δ/νσεις όπου ελέγχονται από την Ε.Δ.Ε.Α. οι γνωματεύσεις ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης , σύμφωνα και με το προσωπικό που στελεχώνει τα ΚΕΔΥ, καθώς και το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του. Στη συνέχεια ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης με τις δικές του παρατηρήσεις αποστέλλει τις εκθέσεις στο γραφείο Γ΄ Ειδικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ και  στη Δ/νση Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την τελική αποτίμηση του έργου τους καθώς αυτοί μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.

7. Στο ΚΕΑΤ και στο ΕΙΚ ιδρύονται ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των τυφλών μαθητών και κωφών μαθητών αντίστοιχα και οι ειδικότητες που υπηρετούν εκεί συνεργάζονται με τα ΚΕΔΥ για θέματα που αφορούν μαθητές με  απώλεια όρασης και ακοής.

8. Με ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από  γνώμη των Δ.Σ. των οργανισμών ΚΕΑΤ και ΕΙΚ καθορίζεται η σύσταση των υπηρεσιών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

9α) Δημιουργούνται ενότητες σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθμίδας  και οι  οποίες  συνιστούν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).

Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην παραπάνω περίπτωση συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατόπιν εισήγησης του οικείου Δ/ντή Εκπαίδευσης

Σε κάθε ΣΔΕΥ περιλαμβάνεται και μία ΣΜΕΕ η οποία αποτελεί και Κέντρο Υποστήριξής του σε θέματα  ΕΕ.

Όπου δεν υφίστανται ΣΜΕΕ, με την παραπάνω απόφαση, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ορίζει μία σχολική μονάδα του δικτύου ως Κέντρο Υποστήριξης  του ΣΔΕΥ, όπου  τοποθετούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, που θα στελεχώσουν τις ΕΔΕΑΥ. Τα παραπάνω  μέλη ΕΕΠ προσλαμβάνονται  ως προσωπικό  του οικείου ΚΕΔΥ της περιφέρειας συγκρότησης του ΣΔΕΥ, αλλά με αποκλειστική απασχόληση  στις ανωτέρω ΕΔΕΑΥ.

β) Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό: 1) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους, 2) στη συμπερίληψη και  ένταξη  των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται ειδική εκπαίδευση.

γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε ΣΔΕΥ, καθώς και στις ΣΜΕΕ, λειτουργεί «Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ και  στηρίζεται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012) και έχουν στόχο τη  με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.

Η ΕΔΕΑΥ συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του  διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΕ του ΣΔΕΥ στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, όπου υφίσταται ΣΜΕΕ,  ή του προϊσταμένου του οικείου  ΚΕΔΥ, όπου ως Κέντρο Υποστήριξης του ΣΔΕΥ έχει οριστεί σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9α) του παρόντος άρθρου και  αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1) το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως προέδρου, με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή,

2) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα ή στο οικείο ΚΕΔΥ

σύμφωνα με την παράγραφο 9α) του παρόντος άρθρου.

3) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα. ή στο οικείο ΚΕΔΥ σύμφωνα με την παράγραφο 9α) του παρόντος άρθρου.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για την επίτευξη των στόχων της και ανάλογα με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, η ΕΔΕΑΥ συνεργάζεται υποχρεωτικά με:

α) τον/τους εκπαιδευτικό/ούς του Τμήματος Ένταξης της σχολικής μονάδας, αν υφίσταται ΤΕ ή έναν (1) εκπαιδευτικό ΕΕ της προσχολικής ή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετεί στα όρια του ΣΔΕΥ και έχει διαθέσιμο διδακτικό ωράριο ικανό να στηρίξει τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΑΥ.

β) τον/τους εκπαιδευτικό/ούς που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης

γ) οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ΕΕΠ ή ΕΒΠ κριθεί απαραίτητη και υπηρετεί στα όρια του ΣΔΕΥ ή στο οικείο ΚΕΔΥ.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για την επίτευξη των στόχων της, η ΕΔΕΑΥ συνεργάζεται με το Σχολικό Σύμβουλο Ε.Ε στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει το σχολείο και με τον/τους σχολικό/ούς σύμβουλο/συμβούλους γενικής αγωγής οι οποίοι έχουν την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου.

Η ΕΔΕΑΥ ενημερώνει την οικογένεια του μαθητή για τις διαδικασίες αξιολόγησης και υποστήριξης που θα ακολουθηθούν και συνεργάζεται μαζί της. Η συνεργασία δεσμεύει τόσο το σχολείο όσο και την οικογένεια, χωρίς να απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του γονέα

Οι ώρες συνεδριάσεων της ΕΔΕΑΥ ανήκουν για μεν τον Πρόεδρο αυτής στο διδακτικό του ωράριο για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

Σε περίπτωση απουσίας μιας εκ των δύο βασικών ειδικοτήτων ΕΕΠ της ΕΔΕΑΥ (ΠΕ23 ή ΠΕ30) είτε λόγω έλλειψης αντίστοιχης ειδικότητας στους πίνακες αναπληρωτών που τηρούνται στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο,   μπορεί να συγκροτηθεί  ΕΔΕΑΥ, στην οποία τα υπόλοιπα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους, χωρίς να λαμβάνονται αποφάσεις.

10. Η ΕΔΕΑΥ έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

 β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης ή εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτικό/τούς της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.

γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δημόσιες  Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της, με τις κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου δήμου και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

δ) Προτείνει και  παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και για μαθητές με κατ’ οίκον διδασκαλία.

ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.

 στ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών, ή κατά   την αλλαγή σχολικής  βαθμίδας

ζ) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή και την ΕΔΕΑΥ και συνοδεύεται από έκθεση της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το «εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ εφ’ όσον αυτή έχει συγκροτηθεί.

11. Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της ΕΔΕΑΥ μπορούν να καλούνται από το Σύλλογο Διδασκόντων των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, καθώς και για θέματα κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών.

12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι προϋπόθέσεις συγκρότησης των ΣΔΕΥ, καθορίζονται  οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον  οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων, λήψης αποφάσεων, κατανομής του ωραρίου των μελών ΕΕΠ των κέντρων στήριξης στις ΕΔΕΑΥ, καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Τα ανωτέρω μπορούν να αναθεωρούνται κάθε φορά που  υπάρχει ανάγκη. Οι ΕΔΕΑΥ θα λειτουργήσουν μόνο μετά την στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό.

13. Συστήνεται Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και στις Σ.Μ.Ε.Ε. η οποία αποτελείται από τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό και έναν εκπαιδευτικό του σχολείου. Πρόεδρος ορίζεται ο δ/ντής της Σ.Μ.Ε.Ε. με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης και κατά περίπτωση καλούνται και μέλη ΕΕΠ άλλης ειδικότητας. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ της ΣΜΕΕ συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εκπαιδευτικός του τμήματος φοίτησης του μαθητή με το θέμα του οποίου ασχολείται η ΕΔΕΑΥ. Σκοπός της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των Σ.Μ.Ε.Ε. είναι η εισήγηση για κάθε θέμα που αφορά τους μαθητές του σχολείου και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με φορείς, υπηρεσίες, αρχές για θέματα που αφορούν τους μαθητές του σχολείου. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των Σ.Μ.Ε.Ε. επίσης είναι η παράταση της φοίτησης των μαθητών των σχολείων της Α’/θμιας εκπαίδευσης για ένα ακόμα έτος. Όπου δεν έχει συγκροτηθεί ΕΔΕΑΥ, η παράταση δίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Η ΕΔΕΑΥ των ΣΜΕΕ συνεργάζεται υποχρεωτικά με όλο το προσωπικό που υπηρετεί στην ΣΜΕΕ κατά περίπτωση.

Τα μέλη ΕΕΠ των ανωτέρω ΕΔΕΑΥ καλύπτουν και τις ανάγκες συστεγαζόμενων ή γειτνιαζόντων ειδικών νηπιαγωγείων.

14. Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στα ΚΕΔΥ σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμα και όταν δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού Ε.Ε.

 

 

Σχόλιο ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 4

 

 

Για τα ΚΕΔΔΥ

 

Η εικόνα που έχει σχηματιστεί μέχρι σήμερα –ειδικότερα για τα ΚΕΔΥ- είναι μεταβλητή, ανάλογα με την περιοχή και τις οικονομικές συγκυρίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα είτε την πλήρη ή επαρκή κάλυψη των ΚΕΔΥ με τις απαραίτητες ειδικότητες είτε –όπως τείνει να επικρατεί να τελευταία χρόνια- την υποστελέχωσή τους. Επομένως, η έλλειψη του απαραίτητου αριθμού ειδικοτήτων από αυτές τις δομές επιφέρει με τη σειρά της μεγάλη χρονική καθυστέρηση –ενίοτε και χρόνια- στην εξυπηρέτηση των μαθητών και των οικογενειών τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, χάνεται εις βάρος του μαθητή πολύτιμος χρόνος για την επίσημη διάγνωση και έναρξη της κατάλληλης εκπαιδευτικής παρέμβασης, ενώ παράλληλα διαταράσσεται η ομαλή σχολική φοίτηση λόγω των επισκέψεων του μαθητή στο ΚΕΔΥ, καθώς και το πρόγραμμα της οικογένειας.

Η ίδρυση περισσότερων ΚΕΔΥ ανά εκπαιδευτική περιφέρεια, η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό των απαραίτητων ειδικοτήτων και ο εξορθολογισμός της κατανομής τους σε συνδυασμό με τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΙΠΔ ανέρχονται πανελλαδικά σε 20 τον αριθμό και, προκειμένου να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά οι αιτούντες, απαιτείται τουλάχιστον ο διπλασιασμός των ΚΕΔΥ, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αναφορικά με τη μορφή και το περιεχόμενο είδος πληροφοριών του εντύπου της διάγνωσης: δεν υπάρχει μια βασική και κοινή φόρμα που να χρησιμοποιείται από όλα τα ΚΕΔΥ. Η εικόνα του εν λόγω εντύπου ποικίλλει ανά ΚΕΔΥ και συνήθως περιλαμβάνει μια απλή δήλωση της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του εκάστοτε μαθητή σε συνδυασμό με μια σύνοψη της γενικής εικόνας του μαθητή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Σπανιότερη είναι η περίπτωση αναλυτικότερης αναφοράς στοιχείων σχετικά με επιμέρους τομείς (λ.χ. γνωστικός, επικοινωνιακός, κοινωνικός), καθώς και μια πρόταση για κατευθυντήριες-βασικές γραμμές για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη:

-          Η καθιέρωση και χρήση μιας συγκεκριμένης, σταθερής φόρμας με επιμέρους βασικούς τομείς του προφίλ του μαθητή από τα ΚΕΔΥ, ώστε να εξυπηρετούνται λειτουργικές σκοπιμότητες και να αποφεύγονται ασάφειες ή παρερμηνείες.

-          Η τακτική και προγραμματισμένη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ΚΕΔΥ, των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του γονέα) για την ευέλικτη διαχείριση της κάθε περίπτωσης μαθητή.

-          Η διαγνωστική-διεπιστημονική ομάδα των ΚΕΔΥ να αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο (αριθμό επισκέψεων και ωρών) ανά μαθητή/τρια, καθώς και να τον/την παρατηρεί στο σχολικό του/της πλαίσιο, προκειμένου να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη και σαφής εικόνα για το προφίλ του/της.

 

 

 

 

Για ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ

 

 

Η ΕΔΕΑΥ θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά στη διαδικασία διάγνωσης και εκπαιδευτικής παρέμβασης ως ένα επίπεδο πρωτοβάθμιας διάγνωσης υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Σε αυτό το σημείο παραθέτουμε μια σειρά από παρατηρήσεις-προτάσεις που κρίνουμε ότι πρέπει να διατυπωθούν  σχετικά με τη λειτουργία των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ:

- Μέλη των ΣΜΕΕ επιφορτίζονται με το έργο της διάγνωσης και καλούνται ν’ απουσιάζουν από τις ΣΜΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στην ορθή λειτουργία των ΣΜΕΕ. Γι’ αυτό πρέπει ν’ αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων στις ΣΜΕΕ και να δημιουργηθούν, αν χρειαστεί, ανεξάρτητες ομάδες που θα έχουν υπό την ευθύνη και την εποπτεία τους μια συγκεκριμένη ενότητα σχολείων με μαθητικό πληθυσμό μικρότερο των 1.200 ατόμων (σε Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

 

- Οι ήδη διαγνωσμένοι μαθητές, για τους οποίους έχει καταρτιστεί ΕΠΕ από τα ΚΕΔΥ, μπορούν να παραπέμπονται προαιρετικά για εκπαιδευτική αξιολόγηση στις ΕΔΕΑΥ, έπειτα από εισήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, προτείνεται να ακολουθείται η εφαρμογή του ήδη υπάρχοντος ΕΠΕ μέχρι και την ημερομηνία επαναξιολόγησης.

 

- Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ θα πρέπει να έχει δικαίωμα ψήφου και ο εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας αλλά και ο υπεύθυνος δάσκαλος του τμήματος που φοιτά ο μαθητής.

 

-Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το μέγιστο χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ της εφαρμογής του διαφοροποιημένου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ και της μετέπειτα ενδεχόμενης παραπομπής του μαθητή σε ΚΕΔΥ.

 

-Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί νομοθετικά ο μέγιστος αριθμός ωρών, που ένας εκπαιδευτικός ΕΕ ή μια ειδικότητα θα συμμετάσχει στην ΕΔΕΑΥ.

 

- Πρέπει να γίνει επιμόρφωση από τα ΚΕΔΥ και τους Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Εκπαίδευσης στα μέλη που θα απαρτίζουν τις ΕΔΕΑΥ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν την εποπτεία του έργου των ΕΔΕΑΥ και να πραγματοποιούν την έγκριση των προγραμμάτων παρέμβασης. Αυτό συνεπάγεται και την αύξηση του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του έργου τους.

 

 

Τέλος, θεωρούμε ότι στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, η διάγνωση και η υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών θα πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και να μην παραπέμπονται οι οικογένειες σε ιδιωτικές εξωσχολικές υπηρεσίες. Η προσκόμιση διαγνώσεων από ιδιωτικούς φορείς μέσω των γονέων μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως συμπληρωματική.

 

 

 

 


Άρθρο 05: Διαδικασία διάγνωσης

1.  Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, η οποία αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης.

2.  Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και το σχεδιασμό του ΕΠΕ των μαθητών με διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, απαιτείται η συνεργασία του ΚΕΔΥ με τις άλλες ιατρικές υπηρεσίες για να προτείνουν τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή τους στους χώρους της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που η διαγνωστική ομάδα έχει σαφείς ενδείξεις παιδικής κακοποίησης, απαιτείται συνεργασία του αρμόδιου ΚΕΔΥ με ιατρικές υπηρεσίες, με κοινωνικές και ψυχολογικές υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Το ανωτέρω εδάφιο αφορά και την ΕΔΕΑΥ.

3.  Για τη διαμόρφωση του ΕΠΕ καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη διαδικασία διάγνωσης και υποστήριξης, τα ΚΕΔΥ συνεργάζονται υποχρεωτικά με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας που τηρείται στο ΚΕΔΥ χωρίς η άποψη του γονέα ή κηδεμόνα να είναι δεσμευτική.

4. Η Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: 1) έναν σχολικό σύμβουλο Ε.Ε. ως πρόεδρο, 2) έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας, 3) έναν ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23  4) έναν κοινωνικό λειτουργό κλάδου ΠΕ30 και 5) έναν εκπαιδευτικό  της αντίστοιχης βαθμίδας αυξημένων προσόντων με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης. Δεν μπορούν να μετέχουν στην ΕΔΕΑ μέλη της τα οποία μετείχαν στην αρχική αξιολόγηση του μαθητή και επίσης υπηρετούν στο ΚΕΔΥ της αρχικής αξιολόγησης και σε ανάλογη περίπτωση, μετέχει στην ΕΔΕΑ το αναπληρωματικό μέλος της αντίστοιχης ειδικότητας με τις ίδιες προϋποθέσεις. Οι αποφάσεις της μπορούν να λαμβάνονται και κατά πλειοψηφία. Η επιτροπή μπορεί εφόσον το κρίνει αναγκαίο να καλεί για συνδρομή και οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα υπηρετεί εντός των ορίων της περιφέρειας, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης πριν την λήψη της απόφασης. Μπορεί επίσης η ΕΔΕΑ να ζητήσει οποιοδήποτε πληροφοριακό ή πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο σε σχέση με τον μαθητή πριν την έκδοση της απόφασης.

5.  Οι Σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις γνωματεύσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

6.  Στις επιτροπές που συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με το εδάφιο α` της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α`), παρίσταται ο Σύμβουλος ΕΕ ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΥ ή οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν τους ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

7.  Λαμβάνοντας υπόψη τη Σχεδίαση για Όλους, την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση, τις δυνατότητες των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών  και τον κατάλληλο μορφότυπο προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και ο σχεδιασμός του ΕΠΕ των μαθητών με  ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία , γίνεται σε δύο φάσεις:

α) Συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη μέσα στη γενική σχολική τάξη του μαθητή για τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει ΕΜΔ. Συνεργασία του συλλόγου Διδασκόντων με την ΕΔΕΑΥ ή το οικείο ΚΕΔΥ, του Σχολικού Συμβούλου γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Εκπαίδευσης για ενδυνάμωση του σχολείου και του δασκάλου της τάξης, για προσαρμογές της παιδαγωγικής οργάνωσης της τάξης και για εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης και για ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή ή και της οικογένειας.

β) i) Οι μαθητές που τεκμηριωμένα συνεχίζουν να έχουν εμπόδια συμμετοχής στην εκπαίδευση παραπέμπονται από την ΕΔΕΑΥ (όπου λειτουργεί) ή το σύλλογο Διδασκόντων  του σχολείου που φοιτά ο μαθητής, στα ΚΕΔΥ για διεπιστημονική αξιολόγηση και γνωμάτευση για τις ΕΜΔ και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και πρόταση για  Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) το οποίο περιλαμβάνει  ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές (όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή)  ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η γνωμάτευση θα πρέπει να εξαντλεί τις δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Η προφορική εξέταση θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

Οι προσαρμογές δεν περιλαμβάνουν τροποποίηση του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος σπουδών καθώς και  της βαθμολογίας της προσδοκώμενης επίδοσης

ii) Δεν παραπέμπονται για διεπιστημονική αξιολόγηση και γνωμάτευση για ΕΜΔ μαθητές μετά την Γ΄ Γυμνασίου. Όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις, μέχρι την ψήφιση του νόμου, ανεξάρτητα από την τάξη που φοιτούν, θα αξιολογηθούν από τα ΚΕΔΥ.

Σχόλιο ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 5

Για τη διαδικασία της διάγνωσης πιστεύουμε ότι:

 

- Οι γονείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται για διάγνωση στα ΚΕΔΥ, ακόμη κι όταν δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και της ΕΔΕΑΥ του σχολείου που φοιτά το παιδί τους.

 

- Ο ρόλος του γονέα στη διαδικασία διαγνωστικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης του παιδιού του από την ΕΔΕΑΥ είναι σημαντικός. Το σχολείο οφείλει να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του, να ενημερώνει το γονέα για τη διαδικασία, καθώς και να τον συμπεριλάβει ενεργά σε αυτή (μέσω και του κοινωνικού λειτουργού), προς όφελος του παιδιού. Απαιτείται η δημιουργία πρωτόκολλου συνεργασίας ΕΔΕΑΥ, συλλόγου διδασκόντων και οικογένειας.

 

- Θα πρέπει τόσο ο γονέας όσο και η σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ σε περίπτωση σοβαρής ένστασης, αναφορικά με το σχολικό πλαίσιο φοίτησης που προτείνεται από το ΚΕΔΥ.

 

- Οι μαθητές με ΕΜΔ θα πρέπει να παραπέμπονται για διεπιστημονική αξιολόγηση σε κάθε φάση της σχολικής τους ζωής. Είναι τελείως αυθαίρετο να μην μπορούν ν΄ αξιολογηθούν μετά τη Γ΄ Γυμνασίου!

 


Άρθρο 06: Φοίτηση

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:

1)α) σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΥ, με τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ και την ΕΔΕΑΥ.

  β) Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΥ, Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία για κάθε μαθητή με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν υποστηρίζονται από παράλληλη στήριξη κατά τρεις μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδια τάξης κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Σε κάθε περίπτωση, η κατά τα ανωτέρω μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα θα φθάνει έως του αριθμού των 21 μαθητών, όταν πρόκειται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έως του αριθμού των 23 μαθητών, όταν πρόκειται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μέτρο της μείωσης εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες, νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα και σπάνιες ασθένειες. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση.

2) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς Ε.Ε.

α. Στόχος της παράλληλης στήριξης είναι ο μαθητής σταδιακά να αυτονομηθεί ως παρουσία στην συνήθη σχολική τάξη ώστε να μην απαιτείται ο εκπαιδευτικός να παρευρίσκεται στο σύνολο των ωρών της σχολικής τάξης. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της παιδαγωγικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας και δεν έχει σε καμία περίπτωση χαρακτήρα φύλαξης του παιδιού ή εξυπηρέτησης στην καθημερινή διαβίωση. Παράλληλη στήριξη δέχεται ο μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφ’ όσον μπορεί με αυτήν ν’ ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης φοίτησής του καθώς και σε κάθε εκδήλωση σχολικής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό υποβάλλεται εισήγηση από την ΕΔΕΑΥ ή αν δεν υπάρχει από το σύλλογο διδασκόντων μέσω του Διευθυντή του σχολείου σε συνεδρίαση ειδικά για το σκοπό αυτό, προς το οικείο ΚΕΔΥ. Εξαίρεση στα παραπάνω μπορούν να αποτελούν το Νηπιαγωγείο, η Α΄, η Β΄ Γ΄ Δ΄ και Ε΄ τάξη του Δημοτικού εφ’ όσον το ΚΕΔΥ έχει απολύτως αιτιολογημένα γνωματεύσει κάτι τέτοιο.

Σε κάθε περίπτωση για να δοθεί γνωμάτευση χορήγησης παράλληλης στήριξης από το ΚΕΔΥ, θα πρέπει το νοητικό δυναμικό του μαθητή να βρίσκεται εντός των οριζομένων ως φυσιολογικών ορίων.

β.  Όλες οι αιτήσεις για έγκριση και ανανέωση παράλληλων στηρίξεων, υποβάλλονται από τον γονέα στο σχολείο της πρώτης εγγραφής ή φοίτησης, μέχρι 30 Ιουνίου, εκτός εάν υπάρχει αιτιολογημένη καθυστέρηση για την έκδοση της γνωμάτευσης ή της ανανέωσης από το ΚΕΔΥ. Στη συνέχεια, αποστέλλονται τα δικαιολογητικά από το σχολείο μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για έγκριση από τον Περιφερειακό Διευθυντή ο οποίος τα ελέγχει και σε περιπτώσεις μεγάλης ανισοκατανομής του αριθμού των γνωματεύσεων ανάμεσα στα ΚΕΔΥ της αρμοδιότητάς του μπορεί να αναπέμψει για επαναξιολόγηση στο ΚΕΔΥ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ακολούθως ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. έως 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η οποία με τη σειρά της θα διαβιβάζει την εισήγηση της κατανομής των διαθέσιμων πιστώσεων ανά διεύθυνση εκπαίδευσης, στις υπεύθυνες για την πρόσληψη του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού, διευθύνσεις προσωπικού του ΥΠΑΙΘ.

Επίσης οι περιφερειακές διευθύνσεις στην ίδια ημερομηνία θα αποστέλλουν ονομαστικές καταστάσεις μαθητών με εγκρίσεις παράλληλης στήριξης στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΥ.

Στη συνέχεια τα ΚΕΔΥ και εφ’ όσον οι διαθέσιμες πιστώσεις παράλληλης στήριξης, είναι λιγότερες από τις εγκεκριμένες αιτήσεις, καταρτίζουν υποχρεωτικά αξιολογικό πίνακα  με σειρά προτεραιότητας των μαθητών, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη έγκρισης χορήγησης παράλληλης στήριξης , τον οποίο αποστέλλουν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας αυτός δύναται να τροποποιείται εφ’ όσον στην πορεία εγκριθούν νέες παράλληλες στηρίξεις.

Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη που αφορούν μαθητές της Α’ τάξης και πρώτης εγγραφής του Νηπιαγωγείου, μπορούν να κατατίθενται μέχρι 20 Σεπτεμβρίου στα οικεία ΚΕΔΥ και στη συνέχεια μέχρι 10 Οκτωβρίου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για έγκριση.

γ. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης αναφέρεται και τοποθετείται στο τμήμα που φοιτά ο μαθητής στον οποίον παρέχεται παράλληλη στήριξη. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης θεωρείται δεύτερος εκπαιδευτικός της τάξης, συνεργάζεται υποχρεωτικά με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και ως εκ τούτου, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των ρόλων μεταξύ τους, εντός της τάξης, εφ’ όσον ανήκουν στον ίδιο κλάδο με πρωτοβουλία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της τάξης.

Όλες οι γνωματεύσεις για παροχή παράλληλης στήριξης, για καθορισμό κατάλληλου σχολικού πλαισίου, για έγκριση κατ’ οίκον διδασκαλίας, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, θα επαναξιολογούνται στο τέλος του πρώτου σχολικού έτους εφαρμογής τους από το ΚΕΔΥ. Η χορήγηση για ένα έτος παράλληλης στήριξης δεν είναι δεσμευτική για την συνέχειά της εκτός των αισθητηριακών αναπηριών ακοής και τύφλωσης.

Η παράλληλη στήριξη δύναται να χορηγηθεί είτε για το σύνολο του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια, είτε για ένα μέρος αυτού, είτε για συγκεκριμένες ώρες και μαθήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 δ. Στην παράλληλη στήριξη τοποθετούνται εκπαιδευτικοί Ε.Ε των κλάδων ΠΕ71, ΠΕ61, και ΠΕ60, ΠΕ70 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.1,2 του παρόντος νόμου για τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ε. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου με το υπόλοιπο προσωπικό και έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι απαραίτητο να συντάσσεται από τον εκπαιδευτικό της παράλληλης σε συνεργασία με εκείνον της τάξης, διαρθρώνεται πάνω στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και υποβάλλεται στον Σύμβουλο της Ε.Ε. προς έγκριση.

στ. Η Παράλληλη στήριξη μπορεί εντός του ωραρίου του εκπαιδευτικού να περιλαμβάνει και το ολοήμερο  πρόγραμμα.

ζ. Την ευθύνη των μαθητών που έχουν παράλληλη στήριξη σε κάθε εκδήλωση και στα διαλείμματα έχει σε κάθε περίπτωση όπως και για όλους τους μαθητές το σχολείο.

η. Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και σε αυτές του Γυμνασίου, θα βαθμολογούν και ο εκπαιδευτικός της τάξης και ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης και θα βγαίνει ο μέσος όρος αυτών.

Θ. Δεν χορηγείται παράλληλη στήριξη στις ΣΜΕΕ.

Επίσης όπου υπάρχει ιδρυμένο και λειτουργεί Τ.Ε. δεν χορηγείται εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι περιπτώσεις των κωφών και τυφλών μαθητών καθώς και οι περιπτώσεις μαθητών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο, μπορεί το ΚΕΔΥ με αναλυτική και απολύτως εμπεριστατωμένη έκθεσή του που συνοδεύει τη γνωμάτευση, να εισηγηθεί τη χορήγηση παράλληλης στήριξης και σε κάθε άλλη περίπτωση, πάντα με τις δεσμεύσεις της παραγράφου 2.α. του παρόντος άρθρου. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις θα έχουν και την έγκριση της Β/θμιας ΕΔΕΑ.

ι.) Στις περιπτώσεις που ένας μαθητής αποδεδειγμένα βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχει άλλη δομή της Ε.Ε και σε απόσταση που να είναι δυνατή η μεταφορά του, τότε και μόνο, με εισήγηση του οικείου σχολικού συμβούλου και του συμβούλου Ε.Ε προς το οικείο ΚΕΔΥ, μπορεί αυτό να γνωμοδοτήσει για παράλληλη στήριξη, αναφέροντας αναλυτικά και τους λόγους της γνωμάτευσης.

ια) Η παράλληλη στήριξη χορηγείται μέχρι και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Στις περιπτώσεις κωφών , τυφλών μαθητών, καθώς και αυτών με αυτισμό  υψηλής λειτουργικότητας,  χορηγείται και στη μεταγυμνασιακή τυπική εκπαίδευση.

 ιβ) Δεν μπορεί σε ένα τμήμα σχολείου να παρευρίσκεται εκτός του εκπαιδευτικού του τμήματος παραπάνω από ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης και σε κάθε περίπτωση όχι παραπάνω από δύο σε κάθε σχολείο.

ιγ) Η ύλη και τα θέματα εξετάσεων για τα μαθήματα των μαθητών που έχουν παράλληλη στήριξη, είναι ίδια με των υπολοίπων μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης και του ΤΕ, μετέχουν στην βαθμολογία μαζί με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος και η βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο.

 

3) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:

α)Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε μαθητή δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στα ΤΕ μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου Ε.Ε. και μέχρι την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από το ΚΕΔΥ. Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις μαθητές και σχετική πρόταση από το οικείο ΚΕΔΥ. Ο ανώτερος αριθμός μαθητών που φοιτούν σε ΤΕ είναι 15 μαθητές. Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα ΤΕ συνενώνονται μέχρι του ανωτέρω αριθμού των 15 μαθητών ανά ΤΕ.

β)Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που  καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΥ, για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται από αντίστοιχες με το είδος και το βαθμό αυτοτελείς σχολικές μονάδες. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Στις περιπτώσεις αυτές η συνδιδασκαλία γίνεται σύμφωνα με τις προτάσεις των διαγνωστικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα του Τ.Ε. το συντάσσει ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων-τμημάτων που εμπλέκονται και μέσω του Διευθυντή του σχολείου υποβάλλεται για έγκριση στον αρμόδιο σχολικό  σύμβουλο Ε.Ε και εφαρμόζεται είτε εντός είτε εκτός της τάξης που φοιτά ο μαθητής.

4) Μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ μπορούν να υποστηρίζονται με την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της κινητικής αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή και στην περίπτωση αυτή δε χορηγείται παράλληλη στήριξη. Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή και στις δύο περιπτώσεις κατόπιν αναλυτικής και τεκμηριωμένης γνωμάτευσης αποκλειστικά από διευθυντή σχετικής κλινικής δημόσιου νοσοκομείου.

5) Η υποστήριξη του μαθητή με κινητική αναπηρία για την αυτοεξυπηρέτησή του και σε κάθε περίπτωση όχι για εκπαιδευτικό έργο, μπορεί να υλοποιείται και από βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν απολύτου αιτιολογημένης γνωμάτευσης αποκλειστικά από διευθυντή σχετικής κλινικής δημόσιου νοσοκομείου.

6) Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν:

Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προσαυξημένα κατά 30%. Τυχόν επιπλέον από τις παραπάνω κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος στο Σύλλογο Διδασκόντων ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού της φοίτησης.

7) Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται δυσχερής στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται:

α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕ.Ε.

β) σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές αυτές δομές θεωρούνται ΣΜΕΕ εφόσον έχουν ιδρυθεί ή ιδρυθούν ως τέτοιες, υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εμπίπτουν στο πλαίσιο της Ε.Ε παιδιών σχολικής ηλικίας και εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω Ειδικά σχολεία και ΤΕ ιδρύονται και λειτουργούν με του ίδιους όρους και προϋποθέσεις των υπολοίπων και ανήκουν τα ΤΕ στην πλησιέστερη σχολική μονάδα με το νοσηλευτικό ίδρυμα και ειδικά για αυτά οι εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Φορείς, Ν.Π.Ι.Δ., πιστοποιημένοι από το ΕΟΠΠΕΠ., μπορούν να παρέχουν, Κατάρτιση και Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με βαριά νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.

  γ) Τα σχολεία των φυλακών και των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων δεν αποτελούν μονάδες ειδικής εκπαίδευσης.

   8)  Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής, κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι. Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από ΚΕΔΥ ή δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσιο νοσοκομείο. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα τηλεκπαίδευσης. Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΥ.

9) Για κάθε μαθητή με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το ΕΠΕ σχεδιάζεται αποκλειστικά από τη διεπιστημονική ομάδα του οικείου ΚΕΔΥ ή της ΕΔΕΑΥ, συντάσσεται και υλοποιείται από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Ε.Ε., σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, τον σχολικό Σύμβουλο ΕΕ και τον σύμβουλο ΕΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τη Σχεδίαση για Όλους, την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση, τις δυνατότητες των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και τον κατάλληλο μορφότυπο προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων. Για τον σχεδιασμό του ΕΠΕ ενημερώνεται και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή και το ΕΕΠ των ΣΜΕΕ, από το ΚΕΔΥ ή την ΕΔΕΑΥ.

 

 

Σχόλιο ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 6

 

Το συγκεκριμένο άρθρο 6 φέρνει μεγάλες ανατροπές στο θεσμό της Παράλληλης Στήριξης, δείχνοντας ολοφάνερα τις προθέσεις της Πολιτείας να μειώσει πάρα πολύ τις παρεχόμενες πιστώσεις εκπαιδευτικών ΕΕ για Παράλληλη Στήριξη. Ταυτόχρονα, δε γίνεται καμία μνεία για την ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης ή Ειδικών Σχολείων ή τη δημιουργία προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, που θα αντικαταστήσουν το θεσμό της Παράλληλης Στήριξης. Αυτή η επιλογή συνδέεται με τον «περιορισμό» των κονδυλίων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Όμως, το γεγονός ότι η ΕΕ στηρίζεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκά κονδύλια με ημερομηνία λήξης έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου, όπου αναφέρει: «Η ΕΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης». Η πολιτεία δηλαδή αποποιείται την ευθύνη της για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση όλων των μαθητών, και προτίθεται να κρίνει το πλαίσιο και την στήριξη που θα παρέχεται ως αντισταθμιστικό μέσο σε κάθε μαθητή με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, όχι με βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες του, αλλά βάση των κονδυλίων που είναι διαθέσιμα κάθε σχολική χρονιά.

 

Η μείωση των προγραμμάτων Παράλληλης Στήριξης θα επιτευχθεί με πολλές διατάξεις:

 • Τη διάταξη της παρ.2α που αναφέρει ότι «Παράλληλη στήριξη δέχεται ο μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφ’ όσον μπορεί με αυτήν ν’ ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης φοίτησής του καθώς και σε κάθε εκδήλωση σχολικής διαδικασίας». Πρόκειται για πάρα πολύ αυστηρό κριτήριο. Κανένας μαθητής δεν μπορεί         ν’ ανταποκριθεί 100% σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα μιας τάξης, κανένας μαθητής δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί 100% σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής διαδικασίας. Θα πρέπει     ν’ αλλάξει η διατύπωση ως εξής: «Οι μαθητές που δέχονται παράλληλη στήριξη μπορούν ν’ ανταποκριθούν στο μεγαλύτερο μέρος των περισσότερων αναλυτικών προγραμμάτων της τάξης τους». Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μερικοί μαθητές που δέχονται παράλληλη στήριξη μπορεί να έχουν σοβαρά ελλείμματα και να πρέπει να παρακολουθήσουν ύλη και διδακτικούς στόχους αναλυτικών προγραμμάτων παλαιότερων τάξεων.
 • Την διάταξη της παρ.2α που αναφέρει ότι:«Σε κάθε περίπτωση για να δοθεί γνωμάτευση χορήγησης παράλληλης στήριξης από το ΚΕΔΥ, θα πρέπει το νοητικό δυναμικό του μαθητή να βρίσκεται εντός των οριζομένων ως φυσιολογικών ορίων».

Η παράγραφος αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την φιλοσοφία της «Ένταξης» που θα έπρεπε να εξυπηρετεί ο θεσμός της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης. Ουσιαστικά αποκλείεται μια μεγάλη μερίδα του μαθητικού πληθυσμού με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το δικαίωμα παροχής παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης. Θα πρέπει ν’ αναλογιστούμε ότι τα ΚΕΔΥ, που αξιολογούν το νοητικό δυναμικό των μαθητών μέσω σταθμισμένων τεστ, έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας και μεγάλα κενά σε προσωπικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναμονή χρόνων για την παροχή μιας διάγνωσης. Επιπρόσθετα, οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι δύσκολο να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους και να συνεργαστούν, πόσο μάλλον κατά τη χορήγηση διαγνωστικών εργαλείων, από άτομα που δεν γνωρίζουν και υπό την πίεση του χρόνου. Πόσο αντικειμενικό είναι λοιπόν αυτό το κριτήριο; Μήπως είναι απλά ένα κριτήριο αποκλεισμού; Για άλλη μια φορά γίνεται προσπάθεια ποσοτικοποίησης ποιοτικών στοιχείων. Το μόνο κριτήριο που μπορεί να είναι όσο το δυνατόν αντικειμενικό είναι η ολόπλευρη, περιγραφική εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, ο βαθμός λειτουργικότητάς τους στην (ακαδημαϊκή και κοινωνική) αλληλεπίδραση με το γενικό σχολείο. Με την παρούσα διάταξη δημιουργείται και εντείνεται ο κίνδυνος οι μαθητές που παρουσιάζονται με μικρότερο νοητικό δυναμικό σε ένα διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο χορηγήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο και συνθήκη, να παραπέμπονται άμεσα ή έμμεσα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, λόγω του μικρού αριθμού ειδικών σχολείων, πολλά παιδιά θα μείνουν στο γενικό σχολείο χωρίς καμία στήριξη.

 • «Στη συνέχεια τα ΚΕΔΥ και εφ’ όσον οι διαθέσιμες πιστώσεις παράλληλης στήριξης, είναι λιγότερες από τις εγκεκριμένες αιτήσεις, καταρτίζουν υποχρεωτικά αξιολογικό πίνακα  με σειρά προτεραιότητας των μαθητών, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη έγκρισης χορήγησης παράλληλης στήριξης , τον οποίο αποστέλλουν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας αυτός δύναται να τροποποιείται εφ’ όσον στην πορεία εγκριθούν νέες παράλληλες στηρίξεις».

Παρόλα τα αυστηρότητα κριτήρια περιορισμού που τίθενται στο παρόν νομοσχέδιο για την έγκριση της παράλληλης στήριξης σε ένα μαθητή, ουσιαστικά νομιμοποιείται σε αυτό το εδάφιο η μη χορήγηση παράλληλης στήριξης, ακόμη και αν είναι εγκεκριμένη η αίτηση, με κριτήριο αυτή τη φορά ξεκάθαρα οικονομικό. Το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους εξαφανίζεται.

 •  «Η παράλληλη στήριξη χορηγείται μέχρι και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Στις περιπτώσεις κωφών , τυφλών μαθητών, καθώς και αυτών με αυτισμό  υψηλής λειτουργικότητας,  χορηγείται και στη μεταγυμνασιακή τυπική εκπαίδευση». Αυθαίρετα, για ορισμένες μόνο μορφές αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η παράλληλη στήριξη σταματά στο Γυμνάσιο.
 • «Δεν μπορεί σε ένα τμήμα σχολείου να παρευρίσκεται εκτός του εκπαιδευτικού του τμήματος παραπάνω από ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης και σε κάθε περίπτωση όχι παραπάνω από δύο σε κάθε σχολείο». Και όμως από την εμπειρία μας γνωρίζουμε και σχολεία με 5 και 6 εγκρίσεις Παράλληλης Στήριξης.
 •  «Η παράλληλη στήριξη δύναται να χορηγηθεί είτε για το σύνολο των ωρών διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια, είτε για ένα μέρος αυτής, είτε για συγκεκριμένες ώρες και μαθήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Εδώ ο θεσμός της Παράλληλης «ρευστοποιείται» τελείως και το ίδιο συμβαίνει με το ωράριο του εκπαιδευτικού και την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα.

 •  « Επίσης όπου υπάρχει ιδρυμένο και λειτουργεί Τ.Ε. δεν χορηγείται εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι περιπτώσεις των κωφών και τυφλών μαθητών καθώς και οι περιπτώσεις μαθητών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο, μπορεί το ΚΕΔΥ με αναλυτική και απολύτως εμπεριστατωμένη έκθεσή του που συνοδεύει τη γνωμάτευση, να εισηγηθεί τη χορήγηση παράλληλης στήριξης και σε κάθε άλλη περίπτωση, πάντα με τις δεσμεύσεις της παραγράφου 2.α. του παρόντος άρθρου. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις θα έχουν και την έγκριση της Β/θμιας ΕΔΕΑ».

Πρόκειται για την πιο άδικη και αντι-παιδαγωγική διάταξη του νόμου. Άλλες ανάγκες εξυπηρετεί το Τμήμα Ένταξης και άλλες η Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση. Το Υπουργείο γυρίζει στην εποχή πριν την ανάπτυξη του προγράμματος Παράλληλης Στήριξης μέσω των κονδυλίων ΕΣΠΑ. Τον Ιούνιο του 2009. Τότε, ο Συνήγορος του Πολίτη, είχε εκδώσει πόρισμα όπου έλεγε κατά λέξη:

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει συστηματικές παραβιάσεις της νομοθεσίας εκ μέρους του ΥΠΕΠΘ όσον αφορά την εφαρμογή του μέτρου της παράλληλης στήριξης, με συνέπεια την παραβίαση του δικαιώματος ένταξης και φοίτησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία. Ειδικότερα: …………………. Γ) Ως προς το ζήτημα της απόρριψης αιτημάτων παράλληλης στήριξης με την αιτιολογία ότι στο σχολείο του μαθητή λειτουργεί τμήμα ένταξης, επισημαίνεται ότι ο νόμος δεν θέτει ως προϋπόθεση για την παροχή παράλληλης στήριξης τη μη ύπαρξη τμήματος ένταξης στο σχολείο του μαθητή, εφόσον η παράλληλη στήριξη κρίνεται αναγκαία από το οικείο ΚΕΔΔΥ βάσει του είδους των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή, αναγνωρίζοντας, ως εκ τούτου, ότι πρόκειται για μέτρα διαφορετικά που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και, συνεπώς, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το ένα το άλλο. Μολονότι το ΥΠΕΠΘ (όπως προκύπτει, μεταξύ άλλων και από το προαναφερόμενο έγγραφο υπ’ αρ. 3777/Γ6/10-01-08), αναγνωρίζει ότι η παράλληλη στήριξη μπορεί να παρέχεται «σε εξαιρετικές περιπτώσεις» ανεξαρτήτως της λειτουργίας τμήματος ένταξης, στην πράξη, συχνά, για λόγους σκοπιμότητας φαίνεται να παραβλέπει τον διαχωρισμό και δεν έχει δώσει καμία εξήγηση σε σχετικές επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Περαιτέρω και ως προς το ζήτημα αυτό δεν φαίνεται να θεωρεί αντιφατικό ή προβληματικό το να «ακυρώνει» ή να θεωρεί καταχρηστικές τις γνωματεύσεις των διαγνωστικών του φορέων, των ΚΕΔΔΥ.»

Και παρακάτω:

(Γ) Σε πολλές περιπτώσεις το ΥΠΕΠΘ φαίνεται να αντιμετωπίζει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης ως αντίστοιχο της φοίτησης ενός μαθητή σε τμήμα ένταξης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες που καθένας από τους θεσμούς αυτούς δημιουργήθηκε για να καλύψει, ή τη φύση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε μαθητή. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις μαθητών με καλό νοητικό δυναμικό που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα, είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη ότι, πέραν της εκπαιδευτικής βοήθειας, χρειάζονται υποστήριξη σε θέματα κοινωνικοποίησης, τρόπου αντίληψης, διαχείρισης του άγχους κ.λπ. Ως εκ τούτου, ουσιώδης προϋπόθεση για τη σχολική τους ένταξη είναι τόσο η ατομική υποστήριξη που διασφαλίζει η παράλληλη στήριξη, όσο και η έγκαιρη παροχή αυτής, από την έναρξη του σχολικού έτους, και η διάρκεια και συνέχεια της σχέσης του μαθητή με το πρόσωπο που παρέχει την υποστήριξη.

 

Με αυτές τις διατάξεις, που αποκαρδιώνουν γονείς και εκπαιδευτικούς, η ρύθμιση λειτουργικών ζητημάτων της παράλληλης στήριξης περνά σε δεύτερη μοίρα, αν και κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Επιτέλους ορίζεται ότι:

 

 • «Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της παιδαγωγικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας και δεν έχει σε καμία περίπτωση χαρακτήρα φύλαξης του παιδιού ή εξυπηρέτησης στην καθημερινή διαβίωση».

 

 • «Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου με το υπόλοιπο προσωπικό και έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία».

 • «Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης αναφέρεται και τοποθετείται στο τμήμα που φοιτά ο μαθητής στον οποίον παρέχεται παράλληλη στήριξη. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης θεωρείται δεύτερος εκπαιδευτικός της τάξης, συνεργάζεται υποχρεωτικά με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και ως εκ τούτου, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των ρόλων μεταξύ τους, εντός της τάξης, εφ’ όσον ανήκουν στον ίδιο κλάδο με πρωτοβουλία του  υπεύθυνου εκπαιδευτικού της τάξης».

Εδώ θα είχε ιδιαίτερη σημασία ν’ αποτυπωνόταν το ζήτημα της συνεργασίας και της εναλλαγής ρόλων στο καθηκοντολόγιο του εκπαιδευτικού της γενικής τάξης. Απαιτείται δηλαδή η δημιουργία καθηκοντολογίου για την Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση, όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό ΕΕ αλλά και για τον εκπαιδευτικό της τάξης, και η εκπαιδευτική διαδικασία να μην εξαρτάται από «πρωτοβουλίες» και «προθέσεις».

 

 • «Στις περιπτώσεις που ένας μαθητής αποδεδειγμένα βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχει άλλη δομή της Ε.Ε και σε απόσταση που να είναι δυνατή η μεταφορά του, τότε και μόνο, με εισήγηση του οικείου σχολικού συμβούλου και του συμβούλου Ε.Ε προς το οικείο ΚΕΔΥ, μπορεί αυτό να γνωμοδοτήσει για παράλληλη στήριξη, αναφέροντας αναλυτικά και τους λόγους της γνωμάτευσης».
 • «Την ευθύνη των μαθητών που έχουν παράλληλη στήριξη σε κάθε εκδήλωση και στα διαλείμματα έχει σε κάθε περίπτωση όπως και για όλους τους μαθητές το σχολείο».

 

Τέλος, όσον αφορά στο θεσμό της Παράλληλης Στήριξης, το σχέδιο νόμου μπορεί να βελτιωθεί σε σημεία όπως:

 

- ο προγραμματισμός των διαγνώσεων και ακολούθως των εγκρίσεων Παράλληλης Στήριξης, καθώς και η παροχή των απαραίτητων κονδυλίων/πιστώσεων να γίνεται από την άνοιξη του προηγούμενου σχολικού έτους αντί του καλοκαιριού. Έτσι, ο εκάστοτε σύλλογος διδασκόντων θα μπορεί να αποφανθεί από το καλοκαίρι για το ποιοι θα είναι οι γενικοί δάσκαλοι των τάξεων, στις οποίες θα φοιτούν οι εν λόγω μαθητές, έτσι ώστε να υπάρχει επιμόρφωση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών από την αρχή της χρονιάς με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας. Μόνο σε έκτακτα αιτήματα, τα οποία θα έχουν την απαραίτητη αιτιολόγηση από τους συλλόγους διδασκόντων, τους σχολικούς συμβούλους και τα ΚΕΔΥ, θα πρέπει να εξετάζεται η έγκριση και η παροχή πίστωσης Παράλληλης Στήριξης μετά το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Τέτοια αιτήματα αφορούν ως επί το πλείστον τα παιδιά, για τα οποία δεν υπάρχει σχολική καταγραφή (π.χ. αυτά που πηγαίνουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο), καθώς και τους μαθητές που αλλάζουν βαθμίδα και δεν είναι γνωστή η φύση των δυσκολιών που θ’ αντιμετωπίσουν (π.χ. από το Νηπιαγωγείο στην Α΄ Δημοτικού ή από την έκτη τάξη στην Α΄ Γυμνασίου).

 

- το μέτρο της μείωσης μαθητών σε ένα τμήμα, όπου δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη, αλλά υπάρχουν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (και εδώ το σχέδιο νόμου πρέπει να προσθέσει και τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) έχει νόημα, όταν δε σταματά αυθαίρετα στους 21 ή 23 μαθητές (κάτι που δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά-παιδαγωγικά). Επίσης, είναι προκλητικό να ισχύει το συγκεκριμένο μέτρο για συγκεκριμένες αναπηρίες και μόνο.

- «Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και σε αυτές του Γυμνασίου, θα βαθμολογούν και ο εκπαιδευτικός της τάξης και ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης και θα βγαίνει ο μέσος όρος αυτών». Και: «Η ύλη και τα θέματα εξετάσεων για τα μαθήματα των μαθητών που έχουν παράλληλη στήριξη, είναι ίδια με των υπολοίπων μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης και του ΤΕ, μετέχουν στην βαθμολογία μαζί με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος και  η βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο».

 

Για να επιτευχθεί η ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαιτείται αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης όλων των μαθητών. Η βαθμολόγηση, η καταγραφή π.χ. ενός 8 στα μαθηματικά, δεν περιγράφει τίποτα για το τι έχει κατακτήσει ή όχι ο μαθητής. Τι βαθμό θα βάλουμε στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τους στόχους που κατακτά ένα παιδί με αυτισμό που δέχεται παράλληλη στήριξη; Είναι η ώρα να συζητηθεί σοβαρά το θέμα της περιγραφικής αξιολόγησης όλων των μαθητών. Τέλος, νομοθετικές διατάξεις που μιλούν για «ίδια ύλη» και «ίδια θέματα εξετάσεων» είναι εκτός της λογικής της ένταξης, των εκπαιδευτικών προσαρμογών, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

- Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης να αναφέρεται και να τοποθετείται ως δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη και να εξυπηρετεί διδακτικές ανάγκες της «τάξης συνεκπαίδευσης».

Άποψη των ΣΑΤΕΑ είναι πως αυτό, το οποίο στην Παράλληλη Στήριξη εμφανίζεται ως ατομικό ζήτημα, είναι σχολικό-κοινωνικό ζήτημα: δεν αφορά μόνο τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στα αναλυτικά προγράμματα του γενικού σχολείου για το συγκεκριμένο μαθητή, δεν αφορά μόνο τη διδασκαλία συγκεκριμένων αναλυτικών προγραμμάτων για συγκεκριμένους μαθητές (π.χ. παιχνίδι στον αυτισμό), αλλά προπαντός αφορά το «μετασχηματισμό» όλου του σχολικού πλαισίου και κατά κύριο λόγο μιας συγκεκριμένης τυπικής σχολικής τάξης σε «τάξη συνεκπαίδευσης» -τάξη στην οποία εφαρμόζεται η συνεκπαίδευση των μαθητών από δύο διαφορετικούς αλλά ισότιμους εκπαιδευτικούς, τάξη στην οποία γίνεται αποδεκτή και προάγεται η διαφορετικότητα όλων των μαθητών (σε μαθησιακό στυλ, σε κίνητρα, σε επιδόσεις κτλ.) και συνακόλουθα γίνεται αποδεκτή η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, των διδακτικών μεθόδων, της αξιολόγησης των μαθητών κτλ. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αλλά και με την πρακτική εμπειρία, η Ένταξη/Συνεκπαίδευση/Συμπερίληψη των μαθητών περιλαμβάνει πολλές πτυχές που ξεπερνούν την «ατομική» στήριξη/διδασκαλία ενός ή δύο μαθητών.

Περιλαμβάνει:

α) αρχικά την ευαισθητοποίηση και, ει δυνατόν, επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου σε συγκεκριμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριμένων μαθητών. Μη ξεχνάμε άλλωστε πως σήμερα ένα πλήθος εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων διδάσκει σε μια τυπική σχολική τάξη,

β) την ευαισθητοποίηση των μαθητών μιας τάξης (και αν γίνεται όλων των τάξεων) στη διαφορετικότητα και στις ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και δυνατότητες κάθε μαθητή,

γ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων μιας συγκεκριμένης τάξης (και αν γίνεται όλων των τάξεων) για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ την κλασσική έννοια της αναπηρίας, ειδικά σήμερα που π.χ. ο υποσιτισμός και η γονεϊκή παραμέληση θεωρούνται ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και εμφανίζονται πολύ συχνά στην ελληνική σχολική πραγματικότητα,

δ) τη διερεύνηση της δυναμικής των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών στην τάξη όπου εντάσσεται ο μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

ε) τον κοινό σχεδιασμό και την κοινή εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων από τον εκπαιδευτικό Γενικής και Ειδικής Αγωγής, εντός και εκτός τάξης, προς όφελος όλης της τάξης και όχι μόνο του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια της Παράλληλης Στήριξης και εντός της ίδιας σχολικής ημέρας, ο εκπαιδευτικός ΕΕ μπορεί να χρειαστεί: 1) να εργαστεί με το συγκεκριμένο μαθητή εξατομικευμένα, ακόμα και σε χώρο εκτός της τάξης (π.χ. στο Τμήμα Ένταξης, αν υπάρχει, ή στην αυλή) 2) να εργαστεί με μικρή ομάδα μαθητών, στην οποία βρίσκονται μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντός ή εκτός τάξης 3) να διδάξει υποστηρικτικά στο γενικό δάσκαλο, συμπληρωματικά ή παράλληλα μ’ αυτόν 4) να επωμιστεί έργο εκπαιδευτικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής γονέων, επιμόρφωσης/στήριξης συναδέλφων ή ευαισθητοποίησης μαθητών. Όλα αυτά τα πολύπλευρα καθήκοντα καθιστούν αναγκαία τη στελέχωση των Παράλληλων Στηρίξεων με πλήρες ωράριο από εκπαιδευτικό ΕΕ. Όπως είναι ολοφάνερο, η κατανομή πολλών μαθητών σε έναν εκπαιδευτικό ΕΕ δε δημιουργεί τους όρους της πραγματικής ένταξής τους και, συνάμα, η πολυπλοκότητα των καθηκόντων της Ένταξης δεν επιτρέπουν τη μη ύπαρξη δεύτερου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού στην τυπική σχολική τάξη.

 

 

 

Για τα Τμήματα Ένταξης

 

Όσον αφορά στα ΤΕ, δεν υπάρχει καμία ουσιαστικά ρύθμιση στο σχέδιο νόμου που να σκοπεύει στην επίλυση των προβλημάτων τους (ακατάλληλοι χώροι, ελλείψεις σε υλικά κλπ.). Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι ο αριθμός των μαθητών που μπορούν να φοιτούν σε ΤΕ ανέρχεται πια σε 15! Είναι άλλο ένα μέτρο το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι δημιουργείται ένας ακόμη τρόπος προώθησης των μαθητών που δέχονταν Παράλληλη Στήριξη προς τα τμήματα ένταξης.

Η πρόταση των ΣΑΤΕΑ είναι γνωστή, αναγκαία και πρακτικά εφαρμόσιμη. Απαιτείται αυτόματη ίδρυση Τμήματος Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα, με μόνιμο εκπαιδευτικό ΕΕ και με την κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή.


 

Άρθρο 09: Σχολικές μονάδες

1. Ως ΣΜΕ.Ε. ορίζονται:

    α) Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

 1. τα νηπιαγωγεία Ειδικής Εκπαίδευσης. και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων Ε.Ε., για μαθητές μέχρι και το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας τους και

2. τα δημοτικά σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους. Παράταση φοίτησης για ένα έτος μπορεί να γίνει με απόφαση της ΕΔΕΑΥ εφ’ όσον υπάρχει ή του Συλλόγου Διδασκόντων.

β) Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

1. Τα Γυμνάσια Ειδικής Εκπαίδευσης

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν μαθητές, έως το 16ο  έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 18ο εάν για πολύ σοβαρούς και πιστοποιημένους λόγους το ΚΕΔΥ εισηγηθεί κάτι τέτοιο και είναι κάτοχοι    απολυτηρίου πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΥ.

Μαθητές που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να εγγράφονται για την απόκτηση     Απολυτηρίου Γυμνασίου και να εξετάζονται κατά τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση στο Ειδικό Γυμνάσιο ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες. Η περαιτέρω φοίτησή τους στην κατάλληλη σχολική δομή, θα καθορίζεται με  σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΥ.

Τα γυμνάσια Ε.Ε περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του γυμνασίου Ε.Ε, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΥ.

2. Τα Λύκεια Ειδικής Εκπαίδευσης

Τα λύκεια Ε.Ε, περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του λυκείου Ε.Ε, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΥ.

 

γ)  Οι δομές της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:

1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) εγγράφονται απόφοιτοι του Ειδικού Δημοτικού και του Δημοτικού κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕΔΥ Στα Ε.Ε.Γ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις, με ομάδες προσανατολισμού, τομείς και ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4186/2013, καθώς και των ΣΕΚ του άρθρου 20 του ίδιου νόμου υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχουν οι κλάδοι ή οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που έχουν ανάθεση σε αυτές. Στους απόφοιτους της Δ΄ τάξης των Ε.Ε.Γ. χορηγείται  απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου.

Στην Ε΄ «Τάξη Μαθητείας» εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ε.Ε.Γ. Η «Τάξη μαθητείας», έχει διάρκεια ένα (1) διδακτικό έτος και περιλαμβάνει τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α’ Ε.Ε.Λ., Μαθήματα Ειδικότητας και πρακτική με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, ή σε φορέα, ή στο σχολείο στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, καθώς και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν έχει ο Σ.Δ. του Ε.Ε.Γ.

Οι απόφοιτοι της Ε΄ τάξης «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 2 με δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη  του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με  τον ν. 4186/2013 της ίδιας ή άλλης ομάδας προσανατολισμού,  καθώς και στη Β΄ τάξη των  ΣΕΚ  Ειδικής Εκπαίδευσης, ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού, στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα. Στα Ε.Ε.Γ. εγγράφονται μαθητές που είναι κάτοχοι απολυτηρίου της Πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΥ.

Ο κανονισμός λειτουργίας των Γυμνασίων θα εφαρμόζεται και στα Ε.Ε.Γ. και οποιαδήποτε απόκλιση για την Ειδική Εκπαίδευση, θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.

Η βαθμολογία σε όλες τις τάξεις δίνεται ανά τρίμηνο σύμφωνα με τα ισχύοντα στα Γυμνάσια        Γενικής Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν μαθητές, έως το 16ο  έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 18ο εάν για πολύ σοβαρούς και πιστοποιημένους λόγους το ΚΕΔΥ εισηγηθεί κάτι τέτοιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΥ.

Μαθητές που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να εγγράφονται για την απόκτηση Απολυτηρίου Γυμνασίου και να εξετάζονται κατά τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση στο Ειδικό Γυμνάσιο ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες. Η περαιτέρω φοίτησή τους στην κατάλληλη σχολική δομή, θα καθορίζεται με  σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΥ. Εάν σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΥ προτείνεται η φοίτηση σε ΕΕΓ, θα  εγγράφεται στη Γ΄ τάξη.

Οι ανωτέρω μαθητές δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα Γενικά Λύκεια, στα Επαγγελματικά Λύκεια στα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, στα Ειδικά Λύκεια  και στις ΣΕΚ και  ΣΕΚ ΕΕ της  μη τυπικής  εκπαίδευσης.

Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της γενικής εκπαίδευσης προσαυξημένα κατά 30%. Τυχόν επιπλέον από τις παραπάνω κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού της φοίτησης ως επαρκούς ή όχι.

Οι  προθεσμίες μετεγγραφών για τις Α΄ και Β΄ τάξεις γίνονται κατ’ αντιστοιχία με το Γυμνάσιο, ενώ για την Γ΄ τάξη Ε.Ε.Γ.  θα γίνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τη Δ΄ τάξη οι μετεγγραφές εφόσον γίνονται στην ίδια ειδικότητα μπορούν να υλοποιούνται στις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν για τα Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας γίνεται μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη στο σχολείο υποδοχής σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για εξαιρετικές περιπτώσεις η μετεγγραφή θα γίνεται μετά από εκτίμηση των σημαντικών λόγων από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του σχολείου υποδοχής.

Ως προς τις μετακινήσεις, μετεγγραφές μαθητών και  αντιστοιχίσεις των τάξεων ΕΕΓ-    Γυμνασίων   γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,  ισχύουν τα εξής:

 

Απόφοιτοι των Ε.Ε.Γ εγγράφονται:

 • Απόφοιτος  Α΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής

εκπαίδευσης.

 • Απόφοιτος Β΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στην Γ΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
 • Απόφοιτος Γ΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου  γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης
 • Απόφοιτος  Δ΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στην Α΄ τάξη του ΕΕΛ και Επαγγελματικού Λυκείου      ανεξαρτήτως της Ομάδας Προσανατολισμού, στην Α΄ τάξη του ΓΕΛ, καθώς και στην Α΄ τάξη ΣΕΚ και  ΣΕΚ Ε.Ε. ανεξαρτήτως της Ομάδας Προσανατολισμού.
 • Απόφοιτος της Ε΄ τάξης ΕΕΓ, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΛ και Επαγγελματικού Λυκείου της ίδιας ή άλλης  Ομάδας Προσανατολισμού, ή στη Β΄ τάξη ΣΕΚ και ΣΕΚ Ε.Ε., στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού.

 

Απόφοιτοι Γυμνασίου Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης εγγράφονται:

 • Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής Εκπαίδευσης, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΓ.
 • Απόφοιτος της  Β΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, εγγράφεται στην Γ΄ τάξη του ΕΕΓ.
 • Απόφοιτος της Γ΄ τάξης Γυμνασίου  γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης εγγράφεται στην Α΄ τάξη ΕΕΛ     και Α΄ τάξη  ΓΕΛ, καθώς και στις ΣΕΚ και ΣΕΚ Ε.Ε.

 

Μετεγγραφές μαθητών ΕΕΓ και Γυμνασίων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης:

 • Από την Α΄ τάξη ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στην Α΄ τάξη Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
  • Από τη Β ΄ τάξη  ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στην Β΄ Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
 • Από τη Γ΄ τάξη   ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στη Γ΄ Γυμνασίου  γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
  • Από τη Δ΄ τάξη ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στη Γ΄ Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
  • Από την Α΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης ο μαθητής μετεγγράφεται στην Α΄ τάξη του ΕΕΓ.

Από τη Β΄ Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης ο μαθητής μετεγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΓ .

 • Από την Γ΄ Γυμνασίου γενικής ή ειδικής, ο μαθητής δύναται να μετεγγραφεί στη Γ΄ τάξη του ΕΕΓ.

Για κάθε μετακίνηση μαθητή προς την ειδική εκπαίδευση και αντιστρόφως απαιτείται σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΥ.

2) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Στο άρθρο 28 του ν. 4186/2013 η περίπτωση 1β τροποποιείται ως εξής:

«β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.), στην Α΄ τάξη των οποίων εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι   κάτοχοι απολυτηρίου, Δ΄ τάξης, του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στην Β΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις κάτοχοι πτυχίου επιπέδου 2 απόφοιτοι του Ε.Ε.Γ. Στα Ε.Ε.Λ. προσφέρονται δύο κύκλοι σπουδών οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:

α. Ο Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών και

β. Ο Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών η «Τάξη Μαθητείας»

Στο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών λειτουργούν οι Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις κατ’ αντιστοιχία με τις τάξεις   των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ο αριθμός ημερομισθίων που πρέπει να έχει ο μαθητής ως προϋπόθεση εγγραφής δεν ισχύει για τα ΕΕΛ. Στους απόφοιτους της Δ΄ τάξης των ΕΕΛ χορηγείται:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ισότιμος με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, μετά τις  ενδοσχολικές εξετάσεις και

β) Πτυχίο  ειδικότητας επιπέδου 4 μετά από τις ενδοσχολικές εξετάσεις του ΕΕΛ.

Στο Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών η «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του Ε.Ε.Λ.

Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ., έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα.

Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων,   καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων Σ.Δ.  του Ε.Ε.Λ. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5 από το Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τον Ο.Α.Ε.Δ. μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013.

Η λειτουργία των Ε.Ε.Λ διέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και ως προς τα θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία  του 5%. Θέματα που αφορούν προθεσμίες εγγραφών και μετεγγραφών εναρμονίζονται με τα εκάστοτε ισχύοντα στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Ο κανονισμός λειτουργίας των εσπερινών ΕΠΑΛ εφαρμόζεται και στα Ε.Ε.Λ. και οποιαδήποτε απόκλιση για την Ειδική Εκπαίδευση, θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.

Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των εσπερινών ΕΠΑΛ προσαυξημένα κατά 30%. Τυχόν επιπλέον από τις παραπάνω κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος στο Σύλλογο Διδασκόντων ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού της φοίτησης.

Στα ΕΕΛ καθώς και στα Ειδικά Λύκεια και μόνο για τα τμήματα Ομάδων προσανατολισμού και τμήματα ειδικοτήτων, αυτά δύνανται να συστήνονται,  ανεξάρτητα από  τον αριθμό των μαθητών, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης, κατόπιν εισήγησης του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Τα ωρολόγια προγράμματα και το σύνολο των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών, θα διαφοροποιούνται με εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης και έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Στα ΕΕΓ δύνανται να ιδρύονται Λυκειακές τάξεις με εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εφ΄όσον υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ )μετονομάζονται σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  συντομογραφημένα: Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού σχολείου, γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕΔΥ. Τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ λειτουργούν είτε με προκαταρκτική και Α΄, Β΄, Γ΄, Δ, Ε΄ τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ΣΤ΄ « τάξη Μαθητείας», είτε με βαθμίδες προκαταρκτική+Α (Κατώτερη), Β+Γ(Μεσαία), Δ+Ε(Ανώτερη), είτε με μεικτό σύστημα τάξεων και βαθμίδων. Σε κάθε βαθμίδα μπορούν να φοιτούν μαθητές, ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής στα μητρώα, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Η προκαταρκτική τάξη, έχει στόχο την προετοιμασία  των μαθητών στην ομαλή ένταξη του μαθητή  στο σχολικό περιβάλλον. Εδώ  διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, αυτόνομης διαβίωσης και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων. Τα αυτόνομα εργαστήρια προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και αυτόνομης διαβίωσης καταργούνται και θα διδάσκονται ως μαθήματα σε όλες τις τάξεις.

Στους απόφοιτους της Ε΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χορηγείται απολυτήριος τίτλος ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με δικαίωμα εγγραφής στην «τάξη μαθητείας» του ΕΕΕΕΚ κατόπιν εισήγησης της ΕΔΕΑΥ όπου έχει συσταθεί και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η βαθμολογία σε όλες τις τάξεις δίνεται ανά τρίμηνο σύμφωνα με τα ισχύοντα στα Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 18ο εάν για πολύ σοβαρούς και πιστοποιημένους λόγους το ΚΕΔΔΥ εισηγηθεί κάτι τέτοιο κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΥ. Στην «Τάξη Μαθητείας» η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου  του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ύστερα από εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφόσον αυτή έχει συσταθεί και λειτουργεί και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η «Τάξη Μαθητείας», έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 τριμήνων και το πολύ ενός (1) διδακτικού έτους και περιλαμβάνει μαθήματα πρακτικής με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, ή σε φορέα, ή στο σχολείο ή στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Το πρόγραμμα της «Τάξης Μαθητείας» μπορεί να συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Την ευθύνη υλοποίησης της «Τάξης Μαθητείας», καθώς και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν έχει ο Σ.Δ. του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2 με δυνατότητα συνέχισης σπουδών μόνον σε Σ.Ε.Κ. ΕΕ ύστερα από εισήγηση  της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφόσον η τελευταία έχει συσταθεί και λειτουργεί ή  εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Στη φόρμα απολυτηρίου του Ε.Ε.Ε.ΕΚ, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1103/Β/23-8-2002, απαλείφεται η πρόταση  «ο παρών τίτλος επέχει θέση πιστοποιητικού επιπέδου 1 του άρθρου 6 παρ.1α του ν. 2009/1992».

Στους ήδη αποφοιτήσαντες χορηγείται πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2 και αντικαθίσταται ο παλαιός απολυτήριος τίτλος με τον νέο.

Μαθητής που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση δεν δικαιούται επανεγγραφής και  φοίτησης σε άλλη ή ίδια δομή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

2. Θέματα Λειτουργίας:

1. Οι ΣΜΕΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορούν να λειτουργούν είτε με τάξεις Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’, είτε με βαθμίδες Α+Β(Κατώτερη), Γ+Δ(Μεσαία), Ε+ΣΤ(Ανώτερη), είτε με μεικτό σύστημα τάξεων και βαθμίδων. Σε κάθε βαθμίδα μπορούν να φοιτούν μαθητές ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής στα μητρώα ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Επίσης μπορούν οι Σ.Μ.Ε.Ε. της Α’/θμιας εκπαίδευσης, να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης όπου αυτό είναι δυνατόν, είτε το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.), είτε ένα μεικτό σύστημα των δύο. Τα παραπάνω καθορίζονται σε πρακτικό του συλλόγου προσωπικού του σχολείου κατόπιν εισήγησης του δ/ντή και έγκρισης από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο Ε.Ε.

2. Στις αυτοτελείς ΣΜΕΕ της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα διαλείμματα δύνανται να είναι ανά δίωρο. Κατά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος οι εργαστηριακές ώρες δύνανται στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση να είναι δίωρες χωρίς να μεσολαβεί διάλειμμα μεταξύ τους.

3. Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, σε κάθε μάθημα, σε όλες τις αυτοτελείς ΣΜΕΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα. Ο τρόπος προσέγγισης της διδασκόμενης ύλης, είναι ανάλογος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και αναμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

4. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα και εργαστήριο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 5 μαθητές και μεγαλύτερος από 8 μαθητές. Μέσα στο εύρος αυτό ο σύλλογος προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Ε. διαμορφώνει τα τμήματα. Εάν σε μία Σ.Μ.Ε.Ε. ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα είναι μεγαλύτερος από 8 λόγω ελλείψεως χώρου τότε υπάρχει η δυνατότητα μέσα στο ίδιο τμήμα να βρίσκονται δύο εκπαιδευτικοί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαθητών στο φάσμα του αυτισμού ή πολυαναπηριών και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Διευθυντή του σχολείου και του Σχολικού Συμβούλου Ε.Ε. ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να εγκρίνει τη σύσταση υποομάδας του τμήματος με όχι λιγότερους από 3 μαθητές και η οποία υπάγεται σε κύριο τμήμα τουλάχιστον 8 μαθητών.

5. Η  3η παράγραφος του άρθρου 28 περίπτωση 1γ του ν. 4186/2013 τροποποιείται ως εξής: «Από το σχολικό έτος 2014-15 όλα τα ΤΕΕ ειδικής Αγωγής Α΄ βαθμίδας και τα ΤΕΕ Αγωγής Β΄ βαθμίδας, ή (Ειδικά ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής) μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.).

6. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού ,του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού καθώς  και οι θέσεις των Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των ανωτέρω σχολικών μονάδων  μεταφέρονται στις νέες σχολικές μονάδες. Οι μη υπηρετούμενες κενές οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις αντίστοιχες νέες σχολικές μονάδες. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλον οργανικά τοποθετημένο εργαζόμενο στις ανωτέρω δομές.

7. Στις μέχρι τώρα χαρακτηρισμένες ΣΜΕΕ Επαγγελματικής εκπαίδευσης, (ΕΕΕΕΚ, ΕΕΓ και ΕΕΛ) κωφών και βαρηκόων μαθητών θα λειτουργούν τμήματα αμιγώς με μαθητές της ειδικής κατηγορίας που μέχρι τώρα χαρακτήριζε τις σχολικές αυτές μονάδες, αλλά με δυνατότητα εγγραφής ή μετεγγραφής και μαθητών με άλλες αναπηρίες χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να αποτελέσει ξεχωριστό τμήμα  και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΥ. Οι ιδρυμένες ΕΠΑΣ σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 καταργούνται.

8. Στο ΕΕΕΕΚ  «μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες» που δημιουργήθηκε και λειτουργεί με έδρα το Αιγάλεω και εφόσον το σχολείο δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών που ορίζεται από τον νόμο για να λειτουργεί χαρακτηρισμένο ως τέτοιο, τότε μπορούν να εγγράφονται ή να μεταγράφονται μαθητές χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα να λειτουργεί και  τμήμα αμιγώς με μαθητές με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. Το ίδιο ισχύει για κάθε άλλο χαρακτηρισμένο σχολείο υπάρχει ή ιδρυθεί.

9. Προβλέπονται οι μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές μαθητών στις ΣΜΕΕ  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει, με τον απαραίτητο αριθμό συνοδών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, ώστε να διασφαλίζεται η μετακίνηση και διαμονή των μαθητών. Εφαρμόζονται  τα προβλεπόμενα περί εκδρομών στην γενική τυπική εκπαίδευση.

10. Στο άρθρο 28 του  ν. 4186/2013 πριν την πρώτη πρόταση προστίθενται το εξής:

«Οι αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Ε. της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται στους παρακάτω τρείς

(3) τύπους σχολείων:

α) τα Γυμνάσια-Λύκεια Ε.Ε. κατ’ αντιστοιχία με τα Γυμνάσια – Λύκεια της γενικής εκπαίδευσης

β) τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) και τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.) κατ’ αντιστοιχία με τα σχολεία της μη ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

γ) τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

Κάθε άλλη διάταξη καταργείται.»

11. Προκειμένου για μετεγγραφές από Ε.Ε.Γ. σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ή αντίστροφα αρμόδιο είναι το ΚΕΔΥ της σχολικής μονάδας υποδοχής, εκδίδει δε γνωμάτευση ως προς τη δομή  και εισήγηση για την κατάταξη των μετεγγραφόμενων στις κατάλληλες τάξεις. Ο Σ.Δ. του σχολείου υποδοχής ύστερα από εύλογο χρονικό διάστημα αποφασίζει για την τάξη στην οποία κατατάσσονται τελικά οι μαθητές.

12. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και αντίστοιχα ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος, μπορεί τεκμηριωμένα να αποφασίζει για την παραπομπή μαθητών για αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση στο οικείο ΚΕΔΥ όπου δεν έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ και για το λόγο αυτό κοινοποιεί την απόφασή του τόσο στο ΚΕΔΥ όσο και στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών οι οποίοι υποχρεούνται εντός δεκαημέρου από τη λήψη της, να μεταβούν στο ΚΕΔΥ ώστε να καταθέσουν τη σχετική αίτηση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας να ζητήσει την υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΥ όπου δεν έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ, κοινοποιώντας την απόφασή του αυτή στους γονείς/κηδεμόνες που η παραπάνω απόφαση αφορά.

13. Τα Ειδικά Γυμνάσια (εκτός κωφών, βαρήκοων και κινητικά αναπήρων) δύνανται να μετατρέπονται κατόπιν εισήγησης του οικείου ΚΕΔΥ, του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τη Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης  και με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ) και οι φοιτούντες μαθητές σε αυτά εγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

14. Στα σχολεία της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου μπορούν να λειτουργούν και τμήματα ολοήμερου προγράμματος. Στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων ΕΕ περιλαμβάνονται και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης Στα σχολεία ΕΕ εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα.. Στο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ΕΕ περιλαμβάνονται και δραστηριότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

15. Για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

16. Ο αναγκαίος αριθμός των μαθητών για τη λειτουργία ειδικού δημοτικού σχολείου και ΕΕΕΕΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε και αποτελεί την προϋπόθεση ίδρυσής τους. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές είναι λιγότεροι, η λειτουργία της σχολικής μονάδας αναστέλλεται και στη συνέχεια προτείνεται η κατάργησή της. Στη θέση της ιδρύονται τμήματα ένταξης, με εξειδικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου.

17.α) Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΕ γίνεται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων τα οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης είτε με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικά για τις ΣΜΕΕ επιτρέπεται η αγορά ή η μίσθωση σχολικών λεωφορείων εξειδικευμένων προδιαγραφών που τάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ΣΜΕΕ που διέθεταν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία και μεταβιβάστηκαν στην αρμοδιότητα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, διατηρούν το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης. Για τη μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΕ συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέσεις οδηγών και συνοδών των μαθητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στις ΣΜΕΕ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που έχουν κατανεμηθεί στις ΣΜΕΕ γίνεται από τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από πιστώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.

β) Για μαθητές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης που φοιτούν σε συστεγαζόμενες ΣΜΕΕ με αυτές της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να μεταφέρονται με το σχολικό λεωφορείο ιδιοκτησίας της συστεγαζόμενης ΣΜΕΕ, όπου υπάρχει η  δυνατότητα και χωρίς να παρεμποδίζεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ( π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις ,υποστηρικτικά προγράμματα ημερήσιες εκδρομές και λοιπές δραστηριότητες) της ιδιοκτήτριας σχολικής μονάδας, κατόπιν θετικής εισήγησης του Διευθυντή της ΣΜΕΕ που φέρει το ιδιόκτητο λεωφορείο, ύστερα από αίτημα του Διευθυντή της συστεγαζόμενης ΣΜΕΕ σε αυτόν και έγκριση από την οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης.

γ) Για τις ΣΜΕΕ που λειτουργούν σε ιδρύματα, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών με τα ιδιόκτητα λεωφορεία του ιδρύματος, χωρίς επιβάρυνση των ενιαίων σχολικών επιτροπών.

18.  Το σχολικό και διδακτικό έτος των ΣΜΕΕ είναι το ίδιο με αυτό των αντίστοιχων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

19. Σε όλες τις Σ.Μ.Ε..Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα όρια καθορίζονται με απόφαση του αντίστοιχου Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εντός των ορίων της Δ/νσης ή με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εκτός των ορίων της Δ/νσης.

Εγγραφή μαθητή εκτός των ορίων της Σχολικής μονάδας εντός των ορίων της Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και εκτός των ορίων Δ/νσης  με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

20. Μπορούν να εκπονούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών των Σ.Μ.Ε. Ε. σε συστεγαζόμενα ή όμορα σχολεία γενικής εκπαίδευσης κατόπιν πράξης των δ/ντών των δύο σχολείων οι οποίες αποστέλλονται στον Σχολικό Σύμβουλο Ε.Ε. για έγκριση.

21. Οι Διευθυντές των ΣΜΕΕ των 6/θέσιων και πάνω σχολικών μονάδων έχουν διδακτικό ωράριο ανάλογο των 12/θέσιων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης  δηλαδή 8 ώρες, το οποίο μπορεί να καλύπτεται σε ενισχυτική διδασκαλία μαθητή ή μικροομάδων. Οι δ/ντές των Σ.Μ.ΕΑ.Ε. των οποίων το σχολείο αποτελεί και κέντρο στήριξης ενός Σ.Δ.Ε.Υ. ο χρόνος απασχόλησης τους στο δίκτυο, λογίζεται χρόνος διδακτικών καθηκόντων.

22. Οι συστεγαζόμενες στο ίδιο συγκρότημα ΣΜΕΕ ή αυτές που έχουν κοινή μεταφορά μαθητών εναρμονίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους κατόπιν σχετικής έγκρισης του σχολικού συμβούλου ειδικής Εκπαίδευσης.

23. Για τα ολιγοθέσια ειδικά δημοτικά σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια), το ωράριο του ΕΕΠ είναι αυτό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ανωτέρω σχολείων.


Σχόλιο των ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 9

 

Για τις ΣΜΕΕ :

1) Μείζον ζήτημα για την ορθή λειτουργία ενός ειδικού σχολείου είναι ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε κάθε τάξη. Ειδικότερα, προτείνουμε την ύπαρξη το πολύ τριών-τεσσάρων παιδιών με αναπηρία σε κάθε τάξη ειδικού σχολείου. Αυτός ο αριθμός μαθητών θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε στο σχέδιο νόμου είναι η τάση αύξησης των μαθητών ανά τμήμα: από 4 ως 8 παιδιά, τώρα κάθε τμήμα θα έχει από 5 ως 8. Καμία μνεία δε γίνεται στο μεταξύ για την ίδρυση νέων σχολείων.

2) Πέρα από την καταλληλότητα των Αναλυτικών Προγραμμάτων και τη δυνατότητα διαφοροποίησής τους, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών, θεωρείται απαραίτητο να αποσαφηνιστούν, στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας και να είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι όλων των ειδικοτήτων σε ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το καθηκοντολόγιο της κάθε μιας ειδικότητας, καθώς και να υπάρχει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων.

3) Θεωρούμε απαραίτητη την πραγματική λειτουργία τμημάτων ολοήμερου σχολείου σε όλες τις ΣΜΕΕ. Το γεγονός αυτό θα εξυπηρετεί  αφενός τους εργαζόμενους γονείς των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αφετέρου θα προσφέρει στους μαθητές τις απαραίτητες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τις οποίες τώρα παρέχουν ιδιώτες με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες των μαθητών.

4) Πρέπει να δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών με λεωφορεία. Όταν οι ΣΜΕΕ δε διαθέτουν ιδιόκτητα λεωφορεία, και για όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, οι συμβάσεις με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων θα πρέπει να είναι πολυετείς και τα δύο μέρη (Πολιτεία-ιδιοκτήτες λεωφορείων) ν’ ανταποκρίνονται επαρκώς στις υποχρεώσεις τους, χωρίς να μετακυλούν το κόστος της μετακίνησης στους μαθητές και τις οικογένειές τους.

5) Απαραίτητη κρίνεται η συνεχής συνεργασία των ΣΜΕΕ και των Γενικών Σχολείων. Κάθε ΣΜΕΕ πρέπει να έχει άμεση συνεργασία με το πιο κοντινό γενικό σχολείο. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει κοινό πρόγραμμα σε περιπτώσεις μη γειτνίασης των σχολείων ή προγράμματα συνεκπαίδευσης σε περιπτώσεις όμορων ή συστεγαζόμενων σχολείων. Το είδος και η διάρκεια των προγραμμάτων θα πρέπει να αποφασίζεται από τους Συλλόγους Διδασκόντων ειδικού και γενικού σχολείου. Διαφωνούμε λοιπόν με τη διάταξη που αναφέρει ότι μόνο οι Διευθυντές ορίζουν με πράξεις τους τα προγράμματα συνεκπαίδευσης. Αποφασιστικά όργανα θα πρέπει να είναι οι Σύλλογοι Διδασκόντων. Κρίνουμε ακόμα άδικη τη διάταξη να υπολογίζεται ο χρόνος απασχόλησης στις ΣΔΕΥ ως χρόνος διδακτικών καθηκόντων μόνο για τους Διευθυντές των ΣΜΕΕ.

6) Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη μετάβαση μαθητών από το Ειδικό Σχολείο στο Γενικό: οι εγγεγραμμένοι μαθητές των ειδικών σχολείων, μετά από συνεννόηση των γονέων/κηδεμόνων, της διεύθυνσης και του συλλόγου διδασκόντων του Ειδικού Σχολείου όπου φοιτούν, του αρμόδιου ΚΕΔΥ και του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής να έχουν τη δυνατότητα αίτησης Παράλληλης Στήριξης και φοίτησης στο Γενικό Σχολείο και μετά το πέρας της Α’ δημοτικού, εκμεταλλευόμενοι την προκαταρκτική τάξη του ειδικού σχολείου. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ο μαθητής του ειδικού σχολείου να αλλάξει σχολικό πλαίσιο και να εγγραφεί στην Α’ Δημοτικού με Παράλληλη Στήριξη.

7) Άνοιγμα των ΣΜΕΕ στην κοινωνία: Να ορίζεται από το νόμο η εκπόνηση προγραμμάτων του Ειδικού Σχολείου έξω από τα όρια του σχολείου, στην κοινωνία, με σκοπό να ενταχθούν  οι μαθητές πιο εύκολα στο κοινωνικό σύνολο και να ευαισθητοποιείται η κοινωνία απέναντι στα άτομα με αναπηρία.

 

8) Υλικοτεχνική υποδομή: Ύπαρξη λίστας προαπαιτούμενων υλικών από το Υπουργείο Παιδείας, με τα οποία πρέπει να είναι εξοπλισμένο ένα ειδικό σχολείο. Η λίστα να αποστέλλεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς στα Ειδικά σχολεία και να παρέχονται τα υλικά αυτά στα σχολεία που παρουσιάζουν ελλείψεις.

 

9) Αύξηση του αριθμού των Ειδικών Σχολείων: Σύμφωνα με εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Ειδικές Ανάγκες και την Εκπαίδευση της Ένταξης οι οποίες στηρίχτηκαν σε στοιχεία που έδωσε η ίδια η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος, ο αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές που λαμβάνουν υποστήριξη μέσα από τις δομές της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα ανέρχεται σε ποσοστό 3,28% επί του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού (στοιχεία 2011), όταν ο μέσος όρος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι διπλάσιος και αγγίζει το 7-10%, ποσοστό που επιβεβαιώνει και η διεθνής βιβλιογραφία. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο πλήθος μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βρίσκεται ακόμα χωρίς διάγνωση και πιθανότατα εκτός σχολικής δομής. Η τελευταία χαρτογράφηση της Ειδικής Αγωγής της χώρας μας έγινε το 2003 και είναι πλέον μη έγκυρη. Η εμπειρία μας δείχνει ότι ο αριθμός των Ειδικών Σχολείων είναι μικρός για τις εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη δε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η υφιστάμενη κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη.

 

 

 


Άρθρο 10: Αποτύπωση Στοιχείων ΕΕ

1. Σε κάθε ΣΜΕΕ και σε κάθε σχολική μονάδα που εφαρμόζει συνεκπαίδευση ή λειτουργούν Τμήματα Ένταξης, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι ή παράλληλης στήριξης, της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ευθύνη του διευθυντή της, καταγράφονται, εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και, όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται, στοιχεία που αφορούν την Ε.Ε όπως:

α)   τα τμήματα που εφαρμόζεται ΕΕ, τα ωρολόγια προγράμματα ΕΕ που εφαρμόζονται,

β) τους μαθητές ΕΕ (κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα), το μητρώο κάθε μαθητή με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τον εξοπλισμό Υποστηρικτικών Τεχνολογιών που χρησιμοποιούν, το τύπο προσβάσιμων βιβλίων που χρησιμοποιούν,

γ) το εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό ΕΕ (μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) που λειτουργούν στη σχολική μονάδα, το υποχρεωτικό ωράριο του προσωπικού ΕΕ και οι κενές θέσεις προσωπικού ΕΕ,

δ) τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΕΕ,

ε) τις προβλεπόμενες εκθέσεις που συντάσσει, οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΕ και

στ) την σύσταση και τις δραστηριότητες της ΕΔΕΑΥ με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές της καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεών της.

2. Σε κάθε ΚΕΔΥ με ευθύνη του προϊσταμένου του καταγράφονται, εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και, όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται, στοιχεία που αφορούν:

α) το προσωπικό (μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) όλων των κατηγοριών ή ειδικοτήτων του ΚΕΔΥ, το υποχρεωτικό ωράριο του προσωπικού και οι κενές θέσεις προσωπικού,

β)  τις δραστηριότητες του ΚΕΔΥ με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές του,

γ) τις εκθέσεις που συντάσσει, οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος και

δ) τις υποδομές και τον εξοπλισμό του ΚΕΔΥ.

3. Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ με ευθύνη τους καταγράφουν και εισάγουν στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούν, στοιχεία που αφορούν:

α) τις δραστηριότητές με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές τους και

β) τις εκθέσεις που συντάσσουν οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του   πληροφοριακού συστήματος ΕΕ.

4. Στο επίπεδο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Διευθυντή της, ελέγχεται η εφαρμογή και η ορθότητα των στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη συνολική ευθύνη υλοποίησης και οριστικοποίησης των δεδομένων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Την ευθύνη ελέγχου όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, την τυποποίηση των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά την ΕΕ, τον καθορισμό των ημερομηνιών υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, της επεξεργασίας των στοιχείων όπου υπάρχει ανάγκη, του καθορισμού των διαβαθμίσεων πρόσβασης στα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος ΕΕ και τη διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα έχει η Διεύθυνση ΕΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό ΕΕ την ευθύνη έχουν οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού.

6. Επίσης υποχρεωτική είναι η ηλεκτρονική καταγραφή από τους υπόχρεους όλων των δεδομένων όλων των μαθητών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών βάσει του βαθμού προσβασιμότητας για τον καθένα και με τις προϋποθέσεις που θα καθορίσει η Διεύθυνση ΕΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Σχόλιο των ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 10

Θεωρούμε σημαντικό να υπάρξει μια πλήρης καταγραφή των μαθητών σύμφωνα με την Αναπηρία ή/και Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη, η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί και συνολικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων, όσον αφορά στον απόλυτο αριθμό και το ποσοστό ανά είδος Αναπηρίας ή/και Ειδικής Εκπαιδευτικής Ανάγκης των μαθητών  που φοιτούν στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (χαρτογράφηση).

Ακόμη, θα πρέπει να καταγράφονται τα μέσα, τα υλικά και γενικότερα η υλικοτεχνική υποδομή της κάθε Σχολικής Μονάδας, με σκοπό να αντικαθίστανται όσα από τα μέσα και τα υλικά έχουν υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να εξοπλίζονται πλήρως οι σχολικές μονάδες με τον απαραίτητο εξοπλισμό ΕΑΕ, ανάλογα με το μαθητικό τους δυναμικό και τις ανάγκες αυτού.

Θεωρούμε απαραίτητο, εκτός από τις κεντρικές εκθέσεις για την εκπαιδευτική αξιολόγηση κάθε μαθητή και τη λειτουργία κάθε δομής να υπάρχει στη σχολική μονάδα και ένα ηλεκτρονικό ή έντυπο portfolio για κάθε μαθητή που δέχεται ΕΕ, στο οποίο να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το ιστορικό, η γνωμάτευση, οι εκπαιδευτικές αξιολογήσεις, το εξατομικευμένο/διαφοροποιημένο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε σε κάθε μαθητή, καθώς και ενδεικτικές εργασίες. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να είναι προφυλαγμένος και να είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών του σχολείου, του ΚΕΔΥ, της ΕΔΕΑΥ και της οικογένειας.

Άρθρο 14: Επιλογή Σχολικών Συμβούλων ΕΕ και Συμβούλων ΕΕΠ

Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ, επιλέγονται με τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΕ είναι αρμόδιοι για την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση του ΕΠ των ΣΜΕΕ προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας , δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης  και των ΚΕΔΥ. Οι ήδη συστημένες θέσεις Σχολικών συμβούλων αφορούν την Πρωτοβάθμια Ειδική Εκπαίδευση και επιπλέον συστήνονται 13 θέσεις Σχολικών Συμβούλων Εδικής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα μαθήματα γενικής παιδείας , 13 Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 13 σύμβουλοι ΕΕΠ στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι σύμβουλοι ΕΕΠ είναι αρμόδιοι για την επιστημονική καθοδήγηση των αντίστοιχων ειδικοτήτων ΕΕΠ που  βρίσκονται σε ΣΜΕΕ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΥ.

Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ, για την περιοχή ευθύνης τους, συντάσσουν εξαμηνιαία έκθεση λειτουργίας των σχολικών μονάδων ΕΕ και  αποτίμησης του έργου τους, την οποία αποστέλλουν στην Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ και στον Σύμβουλο Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ.

Σχόλιο των ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 14

Είναι πολύ θετικό βήμα η σύσταση θέσεων Σχολικών Συμβούλων ΕΕ στις βαθμίδες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Παράλληλα επιμένουμε στην αύξηση του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων της Πρωτοβάθμιας ΕΕ.

Άρθρο 15: Θέματα οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τμήμα Προσωπικού, του οποίου προΐσταται διοικητικός ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων διορισμού, μεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών μεταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΥ και των ΣΜΕΕ, καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΥ, των οδηγών αυτοκινήτων και των συνοδών των μαθητών των ΣΜΕΕ, και φέρει τα θέματα προς συζήτηση στο ΚΥΣΕΕΠ. Διοικητικοί ή αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικοί δύνανται να προΐστανται των τμημάτων της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και να αναπληρώνουν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ γίνονται από τους υπάρχοντες πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Σχόλιο των ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 15

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί σ’ ένα νομοσχέδιο που ασχολείται διεξοδικά με τα τυπικά προσόντα του προσωπικού ΕΕ αφαιρέθηκε (σε σχέση με το προσχέδιο του Μαΐου) η παράγραφος που όριζε τα τυπικά προσόντα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.

Άρθρο 16: Εκπαιδευτικό Προσωπικό

1. Η στελέχωση των ΣΜΕΕ, των ΤΕ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΥ γίνεται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σπουδές στην Ε.Ε, οι οποίοι τοποθετούνται με τα ισχύοντα κριτήρια της γενικής εκπαίδευσης με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή αναπλήρωση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ανήκουν στις Διευθύνσεις της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευθεί στην ΕΕ υποχρεούνται να υπηρετήσουν σε ΣΜΕΕ για μια τριετία τουλάχιστον.

Άρθρο 17: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

1. Για τη στελέχωση των ΚΕΔΥ και των ΣΜΕΕ προβλέπεται ΕΕΠ. Η άσκηση των καθηκόντων τους επεκτείνεται και στους μαθητές των συστεγαζόμενων ΣΜΕΕ, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ΕΕ ή του σχολικού συμβούλου ΕΕΠ της αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Οι ανήκοντες στους κλάδους ΕΕΠ και το ΕΒΠ των ΣΜΕ.Ε. και των ΚΕΔΥ δύνανται να αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ισχύουσα κάθε φορά για το εκπαιδευτικό προσωπικό διαδικασία.

Άρθρο 18: Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

1. Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΕ προσλαμβάνεται ΕΒΠ.

2.Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης στις ΣΜΕΕ.

Το ΕΒΠ  ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, καθορίζεται ο χρόνος διαλείμματός τους , εφόσον έχουν επιστρέψει οι μαθητές μετά το διάλειμμα στην τάξη. Μετά το τέλος του διαλείμματός του, επιστρέφει κανονικά στα καθήκοντά του. Το χρονικό διάστημα της απουσίας του την ευθύνη του μαθητή την έχει ο εκπαιδευτικός της τάξης.

Άρθρο 19: Σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών Ε.Ε. και Ε.Ε.Π

1.Στα άρθρα 12 και 13 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), στις κατηγορίες των εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτές μετονομάστηκαν με το ν.1586/1986 (ΦΕΚ 37Α), προστίθενται οι παρακάτω κλάδοι εκπαιδευτικών ΕΕ.

α. Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης)

    β. Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης)

2. Στους κλάδους που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν.1566/1986 (ΦΕΚ 167Α ), προστίθενται οι εξής κλάδοι:

     α. Κλάδος ΠΕ 35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία).

     β. Κλάδος ΠΕ 36 (Μουσικοθεραπευτών).

 

 

Άρθρο 20: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Ε.)

1. Τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης στον εισαγωγικό βαθμό των συνιστώμενων κλάδων εκπαιδευτικών Ε.Ε του προηγούμενου άρθρου της παραγράφου 1 ορίζονται ως εξής:

1.1. Του κλάδου ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης)

Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 61 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση, απόσπαση ,πρόσληψη ως αναπληρωτές σε Νηπιαγωγεία Ε.Ε., σε τμήματα ένταξης των νηπιαγωγείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές προσχολικής ηλικίας καθώς και στα ΚΕΔΔΥ.

1.2.       Του κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης)

Πτυχίο του Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 71 τοποθετούνται με διορισμό ,μετάθεση, απόσπαση ή με πρόσληψη ως αναπληρωτές σε δημοτικά σχολεία Ε.Ε. σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης, στα ΚΕΔΥ, καθώς και στα ΕΕΕΕΚ με διορισμό ,μετάθεση ή απόσπαση ή πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές.

 1. 2.    Εκπαιδευτικοί με τυπικά προσόντα στη Ειδική Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικοί με προσόντα στην ΕΕ  με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50 », η οποία προσαρτάται  μόνο για όσο χρονικό διάστημα οι  εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της  ΕΕ ενώ απαλείφεται η προσάρτηση όταν αυτοί επιστρέψουν  σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης.

2.1. Εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50

Α. i) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.

ii) Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.
Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ. Α΄) και 10 παρ.3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τ.Α΄). Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

και

Β. i) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή

ii)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στην Σχολική Ψυχολογία ή

iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή

iv) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές Ε.Ε. και ΚΕΔΔΥ.

Οι  εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 τοποθετούνται με μετάθεση , απόσπαση ή πρόσληψη ως αναπληρωτές σε νηπιαγωγεία Ε.Ε, σε τμήματα ένταξης των νηπιαγωγείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές προσχολικής ηλικίας καθώς και στα ΚΕΔΥ.

2.2 Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70.50 

A. i) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.

ii) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 1-7-1991 ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 1-7-1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.

Για τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991(1-7-1991).

Σε ότι αφορά στους τίτλους χωρών της αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30, παρ. 2 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ159/τ. Α΄/21-9-1992) και 10, παρ. 3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄/31-7-1995. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε., του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου.

 

 

και

Β. i) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή

ii)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στην Σχολική Ψυχολογία ή

iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή

iv) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΕ και ΚΕΔΔΥ.
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 70.50 τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση ή με πρόσληψη ως αναπληρωτές σε δημοτικά σχολεία ΕΕ, σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης, στα ΚΕΔΥ, καθώς και στα ΕΕΕΕΚ με μετάθεση ή απόσπαση ή πρόσληψη ως  προσωρινοί αναπληρωτές

 

     2.3. Των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».

Με βασικό τίτλο σπουδών στον κλάδο  και την ειδικότητά τους από Πανεπιστήμια ή ΑΤΕΙ  της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση και

i) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή

ii) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ε.Ε. ή στην Σχολική Ψυχολογία ή

iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή

iv)Τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στις δομές Ε.Ε. και ΚΕΔΥ με βασικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50», τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση ή πρόσληψη ως  προσωρινοί αναπληρωτές σε αυτοτελείς ΣΜΕΕ, σε τμήματα ένταξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ), και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι. Οι κλάδοι ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, τοποθετούνται και σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης. Επίσης οι κλάδοι ΠΕ02.50 και ΠΕ03.50, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση ή πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές σε θέσεις των ΚΕΔΥ.

 

Σχόλιο των ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 20

Στο άρθρο 20, παρ.1.1 και 1.2 «διορθώνεται» σε σχέση με το Ν.3699/2008 η ένταξη στους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71. Η ένταξη γίνεται, επιτέλους, με έναν ενιαίο τρόπο και έχει ως βασική προϋπόθεση (ένταξης σε κλάδο) το βασικό πτυχίο. Θετική εξέλιξη είναι ακόμα ότι (σε σχέση με το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε τον περσινό Μάιο) το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας εισακούστηκε και δε δημιουργούνται ξεχωριστοί κλάδοι για τους συναδέλφους που ήδη –με βάση το βασικό τους τίτλο σπουδών- βρίσκονται στους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 ή στους κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως ΣΑΤΕΑ, στο ζήτημα συγκρότησης των κλάδων ΠΕ, είμαστε ξεκάθαροι: θεωρούμε ότι οι κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ κατοχυρώνονται νομοθετικά με βάση το βασικό τίτλο σπουδών. Παραθέτουμε εδώ αυτούσια τη νομοθεσία για το Προσοντολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, το άρθρο 3 του  Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε πρόσφατα με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄).

1. Για τους κλάδους ΠΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η

ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ, προσόν διορισμού

ορίζεται το ομώνυμο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή

ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2. Στην περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας για την οποία το οριζόμενο από

την προηγούμενη παράγραφο πτυχίο ή δίπλωμα δεν παρέχεται από ΑΕΙ ημεδαπής,

ως προσόν διορισμού γίνεται δεκτό το συναφούς ονομασίας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ

της ημεδαπής, ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.

Αξίζει, ακόμn, κάποιος εκπαιδευτικός να κοιτάξει την τελευταία εγκύκλιο πρόσληψης ωρομίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015, που δημοσιεύτηκε στις 25.7.2014  (Αρ. Πρωτ. 118102/Δ1) και ειδικότερα το Παράρτημα ΙΙ: Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα ένταξης στους εκπαιδευτικούς κλάδους. Εκεί θα δει ότι οι κλάδοι της εκπαίδευσης ΠΕ ορίζονται με βάση το πτυχίο.

Γι’ αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρέπει να διατηρηθούν στον κλάδο τους. Τονίζουμε –για ν’ αποφύγουμε παρεξηγήσεις- ότι νομικά αυτή η πρόταση δε σημαίνει πως π.χ. οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70-ΠΕ60 δεν μπορούν να πάρουν μετάθεση ή απόσπαση ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές, για να εργαστούν στην Ειδική Εκπαίδευση. Άλλωστε, κάτι τέτοιο γράφεται ρητά στο συγκεκριμένο άρθρο του σχεδίου νόμου.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στο συγκεκριμένο άρθρο, θέλουμε να σχολιάσουμε ότι η νεοσύστατη κατηγορία εκπαιδευτικών “με τυπικά προσόντα στη Ειδική Εκπαίδευση” περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς χωρίς σπουδές στην ειδική αγωγή π.χ. τριετή προϋπηρεσία καθώς και εκπαιδευτικούς, των οποίων οι σπουδές μπορεί να αφορούν αποκλειστικά στην έρευνα (π.χ. διδακτορικό) ή να μην έχουν τη μορφή «μετεκπαίδευσης» στην ΕΕ π.χ. μεταπτυχιακό στη σχολική ψυχολογία. Ως ΣΑΤΕΑ δε θεωρούμε τη δημόσια και δωρεάν διετή μετεκπαίδευση, που έγινε στα Διδασκαλεία (και κακώς καταργήθηκε), ως ισότιμη και αντίστοιχη: α) με τους διδακτορικούς τίτλους (το διδακτορικό αποτελεί στην ουσία έρευνα και όχι μετεκπαίδευση), β) με την πληθώρα των μεταπτυχιακών τίτλων ειδικής αγωγής, για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει πολύ προσεκτική εξέταση του περιεχομένου τους από την επιτροπή του ΙΕΠ, που ακόμα δεν έχει συσταθεί– άρθρο 34 παρ.1 του σχεδίου νόμου, γ) με τα μεταπτυχιακά σχολικής ψυχολογίας και δ) με την προϋπηρεσία χωρίς σπουδές. Λεπτομερέστερη ανάλυση αυτής της θέσης μας μπορείτε να βρείτε και στο σχολιασμό του άρθρου 27 του παρόντος σχεδίου νόμου αλλά και στο υπόμνημα που δημοσιεύσαμε το καλοκαίρι και αφορά στα ζητήματα στελέχωσης της Ειδικής Εκπαίδευσης (στο http://www.satea.gr/2014/07/  )

 

Άρθρο 21: Διορισμοί εκπαιδευτικών Ε.Ε. Υπηρεσιακές μεταβολές

1.Σε όλες τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΕ μετατίθενται, στις δομές της ειδικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής-δημοτικής), στα ΕΕΕΕΚ στις οργανικές θέσεις των ΠΕ71, καθώς και στα ΚΕΔΥ, ανά κλάδο αντίστοιχα:

α)εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71 και όσοι  από τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παράγ 2.1,2 του παρόντος νόμου

β)Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων, που προβλέπεται να έχουν οργανική θέση  στην παραπάνω εκπαιδευτική βαθμίδα, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου

2.Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με διορισμό ή μετάθεση, αποσπώνται στις δομές της ειδικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής-δημοτικής), στα ΕΕΕΕΚ στις οργανικές θέσεις των ΠΕ71, καθώς και στα ΚΕΔΥ, ανά κλάδο αντίστοιχα:

α)εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71 ΕΕ και όσοι  από τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παράγ 2.1, 2 του παρόντος νόμου

β)εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων, που προβλέπεται να αποσπώνται  στην παραπάνω εκπαιδευτική βαθμίδα, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου

3.Σε όλες τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΕ μετατίθενται, στις δομές της ειδικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα ΚΕΔΥ(σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ.3 του παρόντος νόμου), όσοι έχουν τα προσόντα  των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων με την προέκταση « .50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου

4.Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με διορισμό ή μετάθεση,  αποσπώνται στις δομές της ειδικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα ΚΕΔΥ(σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ.3 του παρόντος νόμου), όσοι εκπαιδευτικοί έχουν τα προσόντα  των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων με την προέκταση«.50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου

5.Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται  οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού κλάδων εκπαιδευτικών ΕΕ ΠΕ61, ΠΕ71 για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όλων των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας) όλων των ειδικοτήτων, που προβλέπονται από το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου.

του παρόντος νόμου, ο οποίος διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ν. 3848/2010 άρθρο2 και 3 όπως αυτό έχει αντικαθίσταται στην παρ 1 με τη μοριοδότηση του παρόντος νόμου άρθρο 22 παρ 3.i, 3.ii και 3iii κατά σειρά επιτυχίας των εχόντων τα ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων εκπαιδευτικών ΕΕ ΠΕ61, ΠΕ71
6.Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), μετατίθενται και αποσπώνται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών.

Δημιουργούνται δύο (2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

7.Οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών της Ε.Ε. γίνονται από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην Γενική Εκπαίδευση.

8.α) Οι τοποθετημένοι οργανικά εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71 ΕΕ και των κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70 καθώς και αυτών της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων  που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παράγ 2.1, 2,3 αντίστοιχα  του παρόντος νόμου στις ΣΜΕΕ και τα ΚΕΔΔΥ, μετά το διορισμό τους μετατίθενται ή αποσπώνται εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση.

β) εξαιρούνται από την διετή προϋπηρεσία στην  οργανική τους θέση οι ειδικές κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στην Γενική Εκπαίδευση.

9.Στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί ΕΕ κρίνονται υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΕ, με πράξη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ), του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης,  ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη ΣΜΕΕ, όπου διαπιστώνεται ανάγκη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναθέτει στους υπεράριθμους συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλη ΣΜΕΕ, σε ΚΕΔΥ, ή  στήριξη μαθητών σχολείων της γενικής εκπαίδευσης, όταν με αιτιολογημένη εισήγηση  του Διευθυντή  Εκπαίδευσης κριθεί ότι οι περιπτώσεις των μαθητών του σχολείου στα οποία υπηρετούν δεν δικαιολογούν την πλήρη απασχόλησή τους.

10. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ΕΕ των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ61, της παρ.1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου,  σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.ΙΔ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  με αποκλειστικό αντικείμενο την Ειδική Εκπαίδευση,( σύμφωνα με την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους) ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (π. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και π. Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία,  μετά το διορισμό τους σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Ε.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτή διανύθηκε στο αντικείμενο του κλάδου διορισμού τους.

Σχόλιο των ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 21

Η μοριοδότηση/κατάταξη, που θα υπάρχει μετά το μελλοντικό διαγωνισμό ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ61-ΠΕ71, δε θα είναι ίδια με αυτή που θα ισχύσει για όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς (Ν.3848/2010, άρθρο 3). Πρόκειται για μεγάλη ανισότητα.

Συγκεκριμένα η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου αναφέρει:

«Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται  οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού κλάδων εκπαιδευτικών ΕΕ ΠΕ61, ΠΕ71 για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όλων των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας) όλων των ειδικοτήτων, που προβλέπονται από το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου, ο οποίος διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ν. 3848/2010 άρθρο 2 και 3 όπως αυτό έχει αντικαθίσταται στην παρ.1 με τη μοριοδότηση του παρόντος νόμου άρθρο 22 παρ 3.i, 3.ii και 3iii κατά σειρά επιτυχίας των εχόντων τα ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων εκπαιδευτικών ΕΕ ΠΕ61, ΠΕ71».

Η μοριοδότηση του άρθρου 22 είναι ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ σε σχέση με το Ν.3848/2010 που (θα) ισχύει για όλους τους (άλλους) εκπαιδευτικούς.

Για παράδειγμα:

 - Στο Ν.3848/2010, αρ.3, το διδακτορικό θα μοριοδοτείται με 3 μόρια για διορισμό/πρόσληψη αναπληρωτή. Στην ΕΕ το διδακτορικό θα μοριοδοτείται με 6 μόρια.

- Η προϋπηρεσία για κάθε μήνα στην ΕΕ (σύμφωνα με το σχέδιο νόμου) μοριοδοτείται 0,20 μόρια ανά μήνα, ενώ στο Ν.3848/2010 υπάρχει κλιμάκωση και το μέγιστο προϋπηρεσίας που μοριοδοτείται είναι (κακώς) οι 60 μήνες (οι αναπληρωτές ΕΕ έχουν συμπληρώσει ακόμα και 100 μήνες).

- Ενώ στο Ν.3848/2010 δε μοριοδοτούνται τα σεμινάρια, τώρα στην Ειδική Εκπαίδευση επιστρέφουν.

- Στα κοινωνικά κριτήρια, η επ’ αόριστον αναπηρία του εκπαιδευτικού ΕΕ μοριοδοτείται με 3 μόρια στο παρόν σχέδιο νόμου, τη στιγμή που για έναν άλλο εκπαιδευτικό η αναπηρία μοριοδοτείται (σύμφωνα με το Ν.3848/2010) με 7 μόρια.

Τα παραπάνω είναι λίγα μόνο παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι η Ειδική Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται νομοθετικά –ως προς τη στελέχωση- με διαφορετικό τρόπο.

Εδώ και χρόνια, η θέση των ΣΑΤΕΑ είναι μία: να ισχύει στη στελέχωση της ΕΕ ό,τι ισχύει και στους άλλους κλάδους εκπαιδευτικών. Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε το σκεπτικό του νομοθέτη, όταν θέτει διαφορετικά μόρια σε ίδια κριτήρια π.χ. στην προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ή στην αναπηρία του εκπαιδευτικού ή στο διδακτορικό κτλ. Ακόμα και αν θεωρούμε άδικο το Ν.3848/2010 ως προς την απαξίωση της προϋπηρεσίας μετά τους 60 μήνες (οι ΣΑΤΕΑ διαφωνούν κάθετα με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μέχρι τους 60 μήνες – έχουμε πια ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τους διπλάσιους μήνες προϋπηρεσίας), δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί οι εκπαιδευτικοί ΕΕ πρέπει να μοριοδοτούνται διαφορετικά από τους άλλους εκπαιδευτικούς στα ίδια κριτήρια. Πρόκειται για ανισότητα αντίθετη με το πνεύμα εναρμόνισης της νομοθεσίας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης του παρόντος σχεδίου νόμου καθώς και του Ν.4186/2013.

Τέλος, στο συγκεκριμένο άρθρο, θέλουμε να σχολιάσουμε δύο ακόμα σημεία:

Α) Στην παρ.9, σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός ΕΕ κριθεί υπεράριθμος στην οργανική του θέση, δε θα πρέπει να τοποθετείται εκτός της περιοχής μετάθεσης στην οποία υπηρετεί.

Β) Θεωρούμε ορθή την αλλαγή που έγινε στο συγκεκριμένο άρθρο και αφορά τους συναδέλφους μας με αναπηρία (σε σχέση με το σχέδιο νόμου του Μαΐου). Το σχέδιο νόμου του Μαΐου περιόριζε την τοποθέτηση των συναδέλφων μας Κωφών, τυφλών και εκπαιδευτικών με κινητικές αναπηρίες σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες τυφλών, κωφών και με κινητική αναπηρία. Μετά από κύμα διαμαρτυριών η συγκεκριμένη διάταξη αποσύρθηκε.

 

Άρθρο 22: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης

1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από ΣΜΕΕ Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου , μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης δεν δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ωραρίου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις ΣΜΕΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται βάσει των οριστικών πινάκων κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.α. Για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕΕ, συντάσσονται στην πρωτοβάθμια ΕΕ δυο πίνακες για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ71 και ΠΕ70.50 και δυο πίνακες για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ61 και ΠΕ60.50 και ένας πίνακας ανά κλάδο και  ειδικότητα στη Δευτεροβάθμια ΕΕ στην Κεντρική Υπηρεσία από τις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

β. Σε όλους τους πίνακες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ΕΕ, σε κάθε φάση πρόσληψης προτάσσονται εκπαιδευτικοί με 67% και πάνω επ’ αόριστον αναπηρία ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, σε ποσοστό 10% ανά κλάδο και ειδικότητα και σε ποσοστό όχι παραπάνω από 15% σε κάθε σχολική μονάδα κατά την διαδικασία των τοποθετήσεων.

γ. Σε κάθε φάση πρόσληψης στην πρωτοβάθμια:

γα. Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ-71 ΕΕ και σε ποσοστό 5% επί των προσλήψεων, θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς κλάδου  ΠΕ 70 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.2 του παρόντος νόμου.

γβ. Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ-61 ΕΕ και σε ποσοστό 30% για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου  ΠΕ-60 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ.2.1 του παρόντος νόμου.

Τα παραπάνω ισχύουν  μόνο για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού – μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μέχρι και την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4α. Στους πίνακες της Πρωτοβάθμιας ΕΕ προτάσσονται στις προσλήψεις οι εκπαιδευτικοί ΠΕ61 και ΠΕ71 κατατασσόμενοι και συγκρινόμενοι μεταξύ τους με  την προϋπηρεσία και με την σειρά επιτυχίας στον ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.

β. Στη συνέχεια ακολουθούν οι  έχοντες τα προσόντα του άρθρου 20 παράγ 2.1,2 του παρόντος νόμου κατατασσόμενοι με τα παρακάτω κριτήρια.
γ. Στον πίνακα της Β/θμιας Εκπ/σης ΕΕ κατατάσσονται οι έχοντες τα προσόντα του άρθρου 20 παρ.2.3 του παρόντος νόμου, εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

i) Ακαδημαϊκά κριτήρια:       

α) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή μονάδα (0,5)  για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.β) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΕ, ή στη σχολική ψυχολογία,  έξι (6) μονάδες
γ) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες
δ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τρεις (3)μονάδες.

ε) είναι κάτοχοι κύριας ειδικότητας στην Ειδική Φυσική Αγωγή για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, δύο (2) μονάδες

στ) είναι κάτοχοι δευτερεύουσας ειδικότητας στην Ειδική Φυσική Αγωγή για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, μία (1) μονάδα.

ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην Ε.Ε. που υλοποιείται από εποπτευόμενο ίδρυμα του ΥΠΑΙΘ (Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό Κέντρο), μια (1) μονάδα.

Για να είναι μια ετήσια επιμόρφωση στην Ε.Ε. πιστοποιημένη, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
- να λειτουργεί στο πανεπιστήμιο που θα υλοποιεί την ετήσια επιμόρφωση προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απόλυτα σχετικό με την Ε.Ε. και αν πρόκειται για ερευνητικό κέντρο (εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας),  να έχει εμπειρία στην ΕΕ μέσα από την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών έργων και δημοσιεύσεων καθώς και διεθνή αναγνώριση,
- η επιμόρφωση να περιλαμβάνει 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 120 πρακτικής άσκησης σε δομές ΕΕ ή ΚΕΔΥ,
- τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων του προγράμματος να είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΕ, τουλάχιστον το 15% των μαθημάτων του προγράμματος να καλύπτει την περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής στην ΕΕ και στο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό και
- τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων του προγράμματος να διδάσκονται από  διδάκτορες που το γνωστικό αντικείμενό τους είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΕ.

Το Δ.Σ. του ΙΕΠ θα εγκρίνει ή όχι τις προτεινόμενες για πιστοποίηση ετήσιες επιμορφώσεις ελέγχοντας την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων κατόπιν εισήγησης του γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης.
η) Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΕ, που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2014, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μοριοδοτούνται με μισή (0,5) μονάδα.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος:

1) είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος

2) είναι κάτοχος των κριτηρίων β),γ),δ),ε) και στ) δε μοριοδοτούνταιι το  ζ) και η)

3) ο κάτοχος των κριτηρίων ζ) και η) μοριοδοτείται άπαξ μόνο για  το ζ) του παρόντος άρθρου.

ii) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές Ε.Ε. και ΚΕΔΥ
Η προϋπηρεσία για κάθε μήνα μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες.
iii) Κοινωνικά κριτήρια

α. Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 67% επ’ αόριστον αναπηρία και μέχρι 80% ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, μοριοδοτούνται με τρεις (3) μονάδες.

β. Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 80% και άνω επ’ αόριστον αναπηρία ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ, και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, μοριοδοτούνται με τέσσερις (4) μονάδες.

γ. Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,  τέκνου ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

Βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011 από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και εφ’ όσον έχει υποβληθεί αίτηση στο ΚΕΠΑ, γίνονται δεκτές για επ’ αόριστον χρήση εφ’ όσον πρόκειται για επ’ αόριστον γνωματεύσεις ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους.

Μόνο για τις προσλήψεις αναπληρωτών, τα οριζόμενα ποσοστά αναπηρίας του παρόντος άρθρου, μπορούν να μην χαρακτηρίζονται ως επ’ αόριστον.
δ. Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες.

ε. Η ύπαρξη τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 67% επ’ αόριστον αναπηρία και άνω, και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου μόνο σε ΣΜΕΕ, Τ.Ε. και ΚΕΔΥ.

5. Επίσης εντάσσονται και κατατάσσονται στους παραπάνω πίνακες με προσόντα στην ΕΕ οι εκπαιδευτικοί  που έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα (10)  διδακτικών μηνών στην ΕΕ.

6. Η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων στον τελικό πίνακα με προσόντα στην ΕΕ προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικοί και από κοινωνικά κριτήρια.

7. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις των κλάδων ΠΕ71 ΕΕ και ΠΕ70 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.2 του παρόντος νόμου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών των κλάδων  ΠΕ61 ΕΕ και ΠΕ60 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.1 του παρόντος νόμου οι οποίοι:

α) τοποθετούνται στην προκαταρκτική τάξη και στις τάξεις Α΄ και Β΄ των ειδικών δημοτικών σχολείων και

β) παρέχουν παράλληλη στήριξη − συνεκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των τάξεων Α΄ και Β΄ των λοιπών δημοτικών σχολείων. Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προσμετράται στους κλάδους  ΠΕ61 Ε.Ε και ΠΕ 60, που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.1 του παρόντος νόμου αντίστοιχα.

8. Στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων κατά περιοχή πρόσληψης και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης.

Οι  κλάδοι και οι ειδικότητες  που διαθέτουν  Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια  σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, προτάσσονται  στους πίνακες  κατάταξης .

9. Οι εκπαιδευτικοί ΕΕ οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών. Δημιουργούνται δύο(2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου γ).

 


Σχόλιο των ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 22

Όπως έγινε και τον Μάϊο, φοβόμαστε ότι η κατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μπορεί να μονοπωλήσει τη δημόσια διαβούλευση ενός νομοσχεδίου που περιλαμβάνει πληθώρα αλλαγών στη φοίτηση, στη διάγνωση, στη φιλοσοφία της Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας μας.

Έχουμε τοποθετηθεί εκτενώς για το ζήτημα των αναπληρωτών. Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, το «πάγωμα» των διορισμών στην εκπαίδευση, η έλλειψη προοπτικής στη γενική εκπαίδευση με το απαράδεκτο «κλείδωμα» των πινάκων προϋπηρεσίας (Ν.3848/2010) που μόλις φέτος ξεκλείδωσαν «μερικώς», όλα αυτά, οδήγησαν την Ειδική Αγωγή σ’ ένα δυσάρεστο ρόλο: αυτόν της «αποσυμπίεσης» της ανεργίας των εκπαιδευτικών.

Είναι κάτι που ως ΣΑΤΕΑ το είχαμε προβλέψει από το 2011. Δείτε την ανακοίνωση μας «Εγκύκλιος Ειδικής Αγωγής: εξαιρέσεις, αντιφάσεις, σκοπιμότητες» τον Ιούλιο του 2011 (στο www.satea.gr ), όπου κατά γράμμα λέγαμε:

«Χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί, με ή χωρίς τυπικά προσόντα (όπως γίνεται με το ΕΣΠΑ), θα εισέρχονται στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, με αποτέλεσμα να αποτελεί τη βαλβίδα αποσυμπίεσης για όλους τους κλάδους, όπου η προϋπηρεσία δεν προσμετράται. Η Ειδική Αγωγή θα στελεχωθεί πάλι με γνώμονα τη μικροπολιτική, τη λογιστική αντιμετώπιση της ανεργίας των εκπαιδευτικών, και σίγουρα όχι με τις ανάγκες των μαθητών μας για ποιοτική εκπαίδευση».

Έτσι, σήμερα, φτάσαμε στο σημείο μηδέν: να παραμένουμε αδιόριστοι για χρόνια αλλά να συζητάμε κοντόφθαλμα πως θα κερδίσουμε «ένα ακόμη μόριο» στο κυνήγι μιας προσωρινής θέσης εργασίας (μην ξεχνάμε ότι ως αναπληρωτές είμαστε συμβασιούχοι και μάλιστα οι πιστώσεις μας δε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό αλλά από προσωρινά ευρωπαϊκά κονδύλια με ημερομηνία λήξης).

Απέναντι σ’ αυτήν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, οι ΣΑΤΕΑ έκαναν ένα κάλεσμα τον περσινό Μάιο, κάλεσμα το οποίο συνέχισαν αυτό το Φθινόπωρο (δείτε ανακοινώσείς μας τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη 2014 στο www.satea.gr ): να αγωνιστούμε  όλοι οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί από κοινού για άμεσους μαζικούς διορισμούς, που τους έχει ανάγκη όχι μόνο η Ειδική Αγωγή αλλά όλη η Εκπαίδευση. Σε αντίθεση με τη λογική των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, η εμπειρία μας δείχνει ότι κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει από τα σχολεία, χιλιάδες αναπληρωτές χρειάζονται, χιλιάδες παραμένουν τα κενά ακόμα και μετά την πρόσληψη των αναπληρωτών!

 

Βάζοντας το γενικότερο πλαίσιο, στο συγκεκριμένο άρθρο, έχουμε να σχολιάσουμε τα εξής:

α) Θεωρούμε ότι ορθά δημιουργούνται δύο πίνακες αναπληρωτών: ο ένας με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία και την επιτυχία στον ΑΣΕΠ (όπως ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς) και ένας «επικουρικός» πίνακας στην Ειδική Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς με προσόντα στην Ειδική Εκπαίδευση (ο οποίος χρησιμοποιείται σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα των κατόχων του βασικού τίτλου σπουδών).

Όμως:

1) η δημιουργία πινάκων με διαφορετικά κριτήρια για τους εκπαιδευτικούς οδηγεί σε ανταγωνισμό ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην εκπαίδευση και απομακρύνεται από την ευρύτερη φιλοσοφία/κατεύθυνση του νομοσχεδίου για εναρμόνιση της νομοθεσίας της ειδικής με τη γενική εκπαίδευση. Θα έπρεπε, και στο βασικό πίνακα και στον επικουρικό, να ισχύουν τα κριτήρια που ισχύουν σε όλη την εκπαίδευση: η προύπηρεσία και ο βαθμός σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.  Αυτά είναι τα κριτήρια που ισχύουν για την κατάταξη όλων των αναπληρωτών της εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή. Μέχρι να διεξαχθούν νέοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών και να υπάρξουν μοριοδοτήσεις ποικίλων κριτηρίων (ακαδημαϊκών, κοινωνικών κτλ.), όπως ορίζει ο Ν.3848/2010-άρθρα 2 και 3, αυτά είναι τα κριτήρια κατάταξης για όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

2) ενώ η ποσόστωση για τους συναδέλφους με αναπηρία είναι ορθή και γίνεται στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής (ακολουθώντας τη λογική του παλιότερου πίνακα Α), είναι ιδιαίτερα μικρή. Ως ΣΑΤΕΑ, για τους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς με αναπηρία και εκπαιδευτικούς γονείς παιδιών με αναπηρία, προτείνουμε να κατατάσσονται στον αντίστοιχο κλάδο/πίνακα με βάση το πτυχίο τους και να υπάρχει ποσόστωση στις προσλήψεις τους 30% επί του συνόλου των προσλήψεων αναπληρωτών. Προτείνουμε την ποσόστωση ανά νομό και όχι επί του συνόλου των προσλήψεων. Η θέση αυτή έχει διαμορφωθεί από μέλη των ΣΑΤΕΑ, τα οποία τα ίδια ορίζονται νομικά ως άτομα με 67% αναπηρία και άνω. Το σχέδιο νόμου δίνει αυτή τη στιγμή ποσόστωση 10% για τους πίνακες ειδικής εκπαίδευσης (άρθρο 22, παρ.3β) και 5% για τους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης (άρθρο 32 του σχεδίου νόμου). Να σημειώσουμε ότι φέτος δεν ίσχυσε ποσόστωση για τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι μας με αναπηρία ΠΕ70.50-60.50 και ΠΕ70-60 να μείνουν χωρίς δουλειά ενώ πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες προσλήψεις!

3) διαφωνούμε κάθετα με την (προνομιακή) ποσόστωση (στις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας ΕΕ) για όσους εκπαιδευτικούς έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό-διδακτορικό μέχρι τη ψήφιση του σχεδίου νόμου (παρ.3γ). Ποτέ και πουθενά δεν υπήρξε ποσόστωση μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων για προσλήψεις στην εκπαίδευση! Είναι άλλο πράγμα η ύπαρξη επικουρικού πίνακα προσλήψεων αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων αναπληρωτών με βασικό τίτλο σπουδών (κάθε δημόσια υπηρεσία χρειάζεται διατάξεις που θα της δίνουν τη δυνατότητα να καλύπτει τα λειτουργικά κενά που δημιουργούνται) και άλλο πράγμα η ποσόστωση (για πρόσληψη) κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων επί του συνόλου των εκπαιδευτικών με βασικό τίτλο σπουδών!

Για άλλη μια φορά, μετά από 6 χρόνια που το βασικό πτυχίο ειδικής αγωγής είχε ουσιαστικά καταργηθεί (με το Ν.3699/2008 τα μεταπτυχιακά-διδακτορικά προηγούνταν στις προσλήψεις των αναπληρωτών, στις μεταθέσεις, αποσπάσεις κτλ.), οι απόφοιτοι των τμημάτων ειδικής αγωγής βλέπουν το πτυχίο τους ν’ απαξιώνεται. Για άλλη μια φορά δεν εναρμονίζεται το καθεστώς της ειδικής εκπαίδευσης με αυτό της γενικής (όπως προβλέπει σε άλλα σημεία το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου καθώς και ο Ν.4186/2013 και η Υπουργική Απόφαση του καλοκαιριού για τους αναπληρωτές που στηρίχτηκε σ’ αυτόν: 128005/Δ2 – ΦΕΚ 2217/13-8-14). Για άλλη μια φορά, η θεμελιακή αρχή που διέπει το Προσοντολόγιο των Δημοσίων υπαλλήλων  (ότι για την κάλυψη θέσεων προσωπικού επί μέρους κλάδων ή ειδικοτήτων, όλων των κατηγοριών, ως προσόν πρόσληψης απαιτείται το κατά περίπτωση ειδικότητας ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο) αγνοείται. Η συγκεκριμένη αναφορά της παραγράφου 3γ αποτελεί μία πρωτοφανή, σκανδαλώδη «φωτογραφική» διάταξη εξυπηρέτησης όσων ευνοήθηκαν από το καθεστώς «εξαίρεσης» στη στελέχωση της ειδικής εκπαίδευσης του Ν.3699/2008. Πρόκειται για μια διάταξη που δεν «πατά» πουθενά: ούτε στο τι συμβαίνει νομικά στη συγκρότηση των κλάδων εκπαιδευτικών και των πινάκων αναπληρωτών όλης της εκπαίδευσης (κλάδοι και πίνακες με βάση το πτυχίο), ούτε σε κάποια παιδαγωγικά κριτήρια (αναλυτική κριτική στο ότι τα μεταπτυχιακά-διδακτορικά δεν είναι ισότιμα και αντίστοιχα με τη δημόσια και δωρεάν μετεκπαίδευση των Διδασκαλείων ή με το βασικό τίτλο σπουδών των Πανεπιστημίων κάνουμε στο σχολιασμό του άρθρου 27 καθώς και στο υπόμνημα μας στο http://www.satea.gr/2014/07/) ούτε βασίζεται σε κοινωνικά κριτήρια (άσκηση κοινωνικής, προνοιακής πολιτικής, όπως ορθά συμβαίνει για τους συναδέλφούς μας με αναπηρία). Η διάταξη αυτή αποτελεί εξόφθαλμα «σκάνδαλο» το οποίο οι βουλευτές δεν θα δεχτούν να ψηφίσουν! Καλούμε τώρα την ηγεσία του Υπουργείου να την αποσύρει!

β) Ζητάμε να προσλαμβάνονται οι συνάδελφοι μας με αναπηρία στην Παράλληλη Στήριξη, σε αντίθεση με όσα ορίζει το συγκεκριμένο άρθρο. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για το πού θα τοποθετηθεί κάθε εκπαιδευτικός με αναπηρία και αυτό δε γίνεται με νομικούς φραγμούς. Η επιλογή για την τοποθέτηση ενός συναδέλφου με αναπηρία από τα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ είναι ανάγκη να λαμβάνει υπ’ όψιν το είδος της αναπηρίας του συναδέλφου καθώς και το πού θα μπορούσε να αποδώσει ο εκπαιδευτικός τα μέγιστα. Στο ζήτημα των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών με αναπηρία χρειαζόμαστε μια ποιοτική προσέγγιση.

γ) Για τη μοριοδότηση του άρθρου 22: ως ΣΑΤΕΑ δεν μπαίνουμε σε συζήτηση περί μοριοδότησης και τι είναι «δίκαιη» μοριοδότηση ή «άδικη» μοριοδότηση κτλ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μοριοδοτούνται προσόντα στην Ειδική Αγωγή, που δε μοριοδοτούνται αυτή τη στιγμή στους άλλους κλάδους εκπαιδευτικών. Διότι έτσι φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε για τη μοριοδότηση π.χ. ενός μεταπτυχιακού ή ενός κοινωνικού κριτηρίου, το οποίο το ίδιο ακριβώς δε μοριοδοτείται στον πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης για το ίδιο φυσικό πρόσωπο! Μοριοδότηση θα ισχύσει για όλους τους εκπαιδευτικούς, όταν διεξαχθούν διαγωνισμοί ΑΣΕΠ και ισχύσει τελικά ο Ν.3848/2010.

 

Εν κατακλείδι, θυμίζουμε τη θεμελιακή θέση των ΣΑΤΕΑ, τη μόνη που εναρμονίζει το τι συμβαίνει στη γενική εκπαίδευση με αυτό που (θα πρέπει) να συμβαίνει στην ειδική εκπαίδευση:

- ξεχωριστοί πίνακες αναπληρωτών ΠΕ61-ΠΕ71 και ΠΕ60-ΠΕ70 με κριτήριο ένταξης στον πίνακα/κλάδο το βασικό πτυχίο, όπως ορίζει το Προσοντολόγιο των Δημόσιων Υπαλλήλων και συμβαίνει με όλους τους εκπαιδευτικούς.

- επικουρικός πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ60-ΠΕ70 με σπουδές (διδακτορικό ή μεταπτυχιακό) στην ΕΕ, ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕ ΠΕ61-ΠΕ71. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ60-ΠΕ70 βρίσκονται και προσλαμβάνονται και στον πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης. Η προϋπηρεσία τους να προσμετράται στον κλάδο τους. Κάτι τέτοιο ορίζει άλλωστε το σχέδιο νόμου για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ61 και ΠΕ60.50 που ίσως χρειαστεί να εργαστούν σε δομές του Δημοτικού επειδή θα έχουν εξαντληθεί οι πίνακες των δασκάλων (παρ.7 του άρθρου που σχολιάζουμε).

- σε περίπτωση εξάντλησης και του επικουρικού πίνακα μπορεί να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα διδακτικών μηνών, η οποία αποκτήθηκε από πρόσληψη στην ΕΕ μέσω του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 να προσμετράται στον κλάδο τους.

- τα κριτήρια κατάταξης σε όλους τους πίνακες αναπληρωτών ΕΕ να είναι αυτά που ισχύουν για όλους τους εκπαιδευτικούς.

-           στα πλαίσια της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, ποσόστωση στις προσλήψεις εκπαιδευτικών με αναπηρία ή εκπαιδευτικών γονέων παιδιών με αναπηρία, 30% επί του συνόλου των προσλήψεων αναπληρωτών ανά νομό και ανά κλάδο/ειδικότητα (σε όλη την εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια)

 

 

Το θεσμικό πλαίσιο στελέχωσης της ΕΕ μπορεί πολύ εύκολα να εναρμονιστεί με το θεσμικό πλαίσιο στελέχωσης της γενικής εκπαίδευσης, αρκεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή η πολιτική βούληση.

Μετά από ένα εξάμηνο αλλεπάλληλων συζητήσεων, «διαξιφισμών» μεταξύ φορέων της Ειδικής Αγωγής, έντονης δημόσιας συζήτησης, η Ελληνική Πολιτεία βρίσκεται πια σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι αναφορικά με τη στελέχωση της ΕΕ και, εν τέλει, με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης: είναι η ώρα για την ανατροπή των «κακώς κειμένων» του παρελθόντος, είναι η ώρα να εναρμονιστεί η νομοθεσία της γενικής με την ειδική εκπαίδευση, να πάψουν οι αναπληρωτές ειδικής αγωγής να βρίσκονται σ’ ένα καθεστώς «εξαίρεσης», να ισχύσει γι’ αυτούς ότι ισχύει στην υπόλοιπη εκπαίδευση, να μπει ένα μεγάλο φρένο στη «βιομηχανία» σεμιναρίων και μεταπτυχιακών ειδικής αγωγής που «άνθισε» τα προηγούμενα χρόνια ακριβώς διότι συνδέθηκε με την προνομιακή μεταχείριση αυτών των τίτλων από το θεσμικό πλαίσιο.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 27 Μετεκπαίδευση – Επιμόρφωση

 1. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ΣΜΕΕ, στα ΤΕ και στα προγράμματα παράλληλης στήριξης και διδασκαλίας στο σπίτι, παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα που καταρτίζονται και πραγματοποιούνται στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη Φοίτηση και τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν σε ΣΜΕΕ και ΚΕΔΥ παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα, που καταρτίζονται από τα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΠΕΚ) και άλλους φορείς. Για θέματα σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μέριμνα, όπου είναι δυνατόν, για τις ιδιαιτερότητες της θεματολογίας και τους διδάσκοντες για κάθε κλάδο.

 

 

Σχόλιο των ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 27

 

Η κατάργηση της διετούς, δημόσιας και δωρεάν μετεκπαίδευσης, που προσέφεραν τα Διδασκαλεία της χώρας, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στη στελέχωση της πρωτοβάθμιας ΕΕ. Αφενός, στέρησε στους δασκάλους και νηπιαγωγούς την ουσιαστική μετεκπαίδευση/επιμόρφωση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην αντιμετώπιση τους στο σχολείο (ειδικό ή γενικό). Αφετέρου, σηματοδότησε τη στροφή προς τα σεμινάρια και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ως λύσεις επιμόρφωσης/μετεκπαίδευσης. Η σύνδεση δε των σεμιναρίων και των μεταπτυχιακών (Ν.3699/2008) με την εργασιακή αποκατάσταση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αλλά και με τις υπηρεσιακές μεταβολές των μόνιμων εκπαιδευτικών, οδήγησε σε ένα πρωτοφανές «εμπόριο» μεταπτυχιακών τίτλων και σεμιναρίων. Όμως, η μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία ήταν πρωτοπόρος θεσμός και πιο «αξιοκρατικός» από τα σεμινάρια και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Απευθυνόταν σε όλους τους διορισμένους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο σε όσους έχουν οικονομική άνεση. Ήταν πραγματικά πρωτοποριακό ν’ αναλαμβάνει η ίδια η Πολιτεία τις ευθύνες της απέναντι στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στους γονείς τους και να μετεκπαιδεύει τους δασκάλους/νηπιαγωγούς της.

 

Σήμερα, για να μετεκπαιδευτεί ένας εκπαιδευτικός πρέπει να βγει στην «αγορά», να δει τι «προσφέρεται» σε σεμινάρια και μεταπτυχιακά προγράμματα και σε πολλές περιπτώσεις είτε να ψάξει χρηματοδότηση π.χ. μια υποτροφία είτε να χρηματοδοτήσει ο ίδιος τις σπουδές του, συχνά με αυξημένο κόστος. Όμως η πρόσβαση στην εκπαίδευση (και στη μετεκπαίδευση), δε θα έπρεπε να είναι κοινωνικό αγαθό; Γιατί για τους μαθητές μας η δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση θεωρείται αδιαπραγμάτευτη (διαμαρτυρόμαστε αν μπει αντίτιμο στη σχολική φοίτηση), ενώ για τους εκπαιδευτικούς των μαθητών, η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση θα πρέπει να κοστολογείται ακριβά;

 

Πέρα από το «αξιοκρατικό» ή μη του ζητήματος (διότι υπάρχουν και ελάχιστα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών χωρίς αντίτιμο), υπάρχει μία ακόμα πιο σημαντική διαφορά μεταξύ της μετεκπαίδευσης και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται σήμερα σε Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό.

 

Ως πρόγραμμα σπουδών, η μετεκπαίδευση είχε ακριβώς σκοπό να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα:

-     με συγκεκριμένα (μη ενταξιακά ακόμα και σήμερα) αναλυτικά προγράμματα,

-     με συγκεκριμένα (μη ενταξιακά) ωρολόγια προγράμματα,

-     με σχολεία και τάξεις με σοβαρά χωροταξικά προβλήματα,

-     με σχολεία και τάξεις με υλικοτεχνικούς περιορισμούς, χωρίς εκπαιδευτικό υλικό,

-     με ένα μεγάλο μαθητικό δυναμικό σε γενικά και ειδικά σχολεία.

 

Η μετεκπαίδευση ήθελε, λοιπόν, να εξοπλίσει τον εκπαιδευτικό με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται για ν’ αντιμετωπίσει το πολυποίκιλο σχολικό περιβάλλον: το Ειδικό Σχολείο, το Τμήμα Ένταξης και, φυσικά, το ίδιο το Γενικό Σχολείο. Αυτά τα σχολικά πλαίσια που περιγράφηκαν είναι «η πραγματική ζωή», όπου καλείται ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, σε σύνθετο περιβάλλον, να εκπαιδεύσει (ή να συντονίσει την εκπαίδευση) παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση, αυτισμό, κινητικές αναπηρίες, ΔΕΠ-Υ, συναισθηματικές δυσκολίες κτλ. και φυσικά παιδιών τυπικής ανάπτυξης.

 

Καθότι, ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής έχει έναν πολυσύνθετο ρόλο (αξιολογεί, εκπαιδεύει, συντονίζει, συμβουλεύει, καθοδηγεί κτλ.) σε ένα πολυποίκιλο σχολικό περιβάλλον (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη-τάξη συνεκπαίδευσης, γενική τάξη), η μετεκπαίδευση του δεν μπορεί να περιορίζεται απλώς στο να εξειδικευθεί κάποιος στην αντιμετώπιση μιας μορφής αναπηρίας/ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών π.χ. να εξειδικευθεί κάποιος μόνο στην Κώφωση. Αναμφίβολα ένας τέτοιος εκπαιδευτικός είναι πολύ χρήσιμος σε σχολικά πλαίσια όπου υπάρχουν κωφοί μαθητές. Σε άλλα πλαίσια όμως; Στο πλαίσιο μιας τάξης ειδικού σχολείου όπου μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα μαθητές με νοητική καθυστέρηση, αυτισμό, ΔΕΠ-Υ; Επίσης, δε φτάνει ν’ ακολουθήσει κάποιος ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη σχολική ψυχολογία ή απλά να παρακολουθήσει ένα «θεωρητικό» μεταπτυχιακό (πολλές φορές εξ’ αποστάσεως, part-time, ευέλικτα, μέσω διαδικτυακής διδασκαλίας) χωρίς πρακτική άσκηση στις πραγματικές σχολικές δομές.

 

Ως ΣΑΤΕΑ θεωρούμε ότι ελάχιστα μεταπτυχιακά ακολουθούν τη λογική της μετεκπαίδευσης των Διδασκαλείων. Ακόμα και αν τα αναγνωρίσουμε (επιστημονικά-παιδαγωγικά) αυτά τα λίγα ως μετεκπαίδευση, πιστεύουμε ότι αυτή η αναγνώριση σε θεσμικό επίπεδο καταργεί και την ανάγκη δημόσιας και δωρεάν μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και την ύπαρξη των δύο δημόσιων πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικής αγωγής. Για ποιο λόγο να υπάρχουν και να τα χρηματοδοτούν οι φορολογούμενοι; Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών δεν απευθύνονται και δε «χρηματοδοτούνται» από όλους, η προσφορά τους και το περιεχόμενο τους δεν εξαρτώνται κεντρικά από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της Ελληνικής Πολιτείας και δεν μπορούμε (θεσμικά) να τα θεωρούμε ισότιμα και αντίστοιχα με το βασικό πτυχίο ή τη δημόσια μετεκπαίδευση/επιμόρφωση, που αποτελέσαν υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους γονείς τους.

 

Εδώ θα πρέπει να διαλύσουμε και μερικούς μύθους που αναπαράγονται π.χ. ότι δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο προπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή. Αντιθέτως, υπάρχουν παντού και μάλιστα σε αξιόλογα πανεπιστήμια: στην Αμερική (The Pennsylvania State University, New York University κ.α.), στην Αυστραλία (University of New England, University of Southern Queensland κ.α.), στην Αγγλία (University of Winchester, Manchester Metropolitan University κ.α.), στη Γερμανία (Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Oldenburg κ.α.), στην Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, Τουρκία κ.α. Σε κάποιες χώρες π.χ. Αγγλία, υπάρχει σαφώς η τάση να υπάρχουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική (Special) και Συμπεριληπτική (Inclusive) Εκπαίδευση. Σε άλλες (Ηνωμένες Πολιτείες) υπάρχουν δεκάδες προπτυχιακά προγράμματα. Δεν πρέπει, όμως, να μπαίνουμε σε άστοχες συγκρίσεις των συστημάτων «εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών» και της σύνδεσης τους με επαγγελματικά δικαιώματα, γιατί π.χ. στην Αγγλία, τα πτυχία είναι τριετούς φοίτησης και μπορείς ν’ αποκτήσεις το status του δασκάλου (Qualified Teacher Status) με ένα προπτυχιακό πρόγραμμα, μπορεί και όχι, και να χρειάζεσαι ειδικό πρόγραμμα να παρακολουθήσεις, εντός ή εκτός σχολείου (υπάρχουν πολλοί τρόποι για ν’ αποκτήσεις το QTS που δεν προϋποθέτουν βασικό τίτλο στα παιδαγωγικά). Τέλος, ίσως έχει νόημα να σημειώσουμε ότι πολλοί συνάδελφοι μας με βασικό πτυχίο στην ΕΕ εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού  (Γερμανία, Σουηδία κ.α.). Σε κάθε περίπτωση, όμως, η κάθε χώρα (ή πολιτεία) θέτει τα δικά της κριτήρια για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ειδική και γενική εκπαίδευση.

 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν, οι ΣΑΤΕΑ δε θεωρούμε τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αντίστοιχα και ισότιμα (και ως «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών» αλλά και πολιτικά-θεσμικά) με τη διετή μετεκπαίδευση των διδασκαλείων ή με τις προπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

 

Συνεπείς στην παραπάνω θέση, οι ΣΑΤΕΑ ζητούμε να παίρνουν μετάθεση-απόσπαση στις δομές της πρωτοβάθμιας ΕΕ οι απόφοιτοι των Διδασκαλείων και των πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικής αγωγής, ενώ οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στις γενικές τάξεις. Μπορούν μάλιστα ν’ αναλαμβάνουν εκείνες τις τάξεις, όπου υπάρχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για να βοηθήσουν στην εκπαίδευση και ένταξή τους. Μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βρίσκεται στις Γενικές Τάξεις. Συνεπείς με την παραπάνω θέση (ότι τα μεταπτυχιακά δεν είναι αντίστοιχα και ισότιμα με τη μετεκπαίδευση και τις βασικές σπουδές), οι ΣΑΤΕΑ, στους πίνακες αναπληρωτών, ζητούμε ξεχωριστό πίνακα για τους αποφοίτους των πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικής αγωγής, ο οποίος θα εξαντλείται και στη συνέχεια θα προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακά (ή διδακτορικό, το οποίο αποτελεί έρευνα και όχι μετεκπαίδευση). Σε κανέναν δεν αποκλείουμε την πρόσβαση στις δομές της ειδικής αγωγής με αυτή τη θέση μας. Άλλωστε, όπως θίξαμε και παραπάνω, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής με μεταπτυχιακά μπορούν να προσφέρουν στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από την πρόσληψή τους στις γενικές τάξεις (βρίσκονται ταυτόχρονα και στους πίνακες αναπληρωτών γενικής αγωγής).

 

Τέλος, θέλουμε να θίξουμε το γεγονός ότι κάθε ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ επιμόρφωση, εξειδίκευση, μετεκπαίδευση κτλ. έχει νόημα και αξία. Αξία που ήδη αποτυπώνεται και υλικά, δηλαδή, μισθολογικά, ως προσόν διορισμού (μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ), ως προσόν για να γίνει κάποιος στέλεχος της εκπαίδευσης. Άλλωστε πολλοί συνάδελφοί μας, απόφοιτοι των πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικής αγωγής, έχουν ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές και καλά έχουν κάνει, για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Δεν πρέπει όμως να εξισώνουμε -χωρίς κριτήρια ως προς το περιεχόμενο- τις μεταπτυχιακές σπουδές με τη μετεκπαίδευση και το βασικό πτυχίο σπουδών στην ειδική αγωγή. Το γεγονός ότι το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει κανένα κριτήριο αξιολόγησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (και δυστυχώς προσπαθεί να βάλει κριτήρια μόνο στα «σεμινάρια» -άρθρο 22), το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει συσταθεί επιτροπή στο ΙΕΠ που θα εξετάζει τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (περιλαμβάνεται διάταξη στο παρόν σχέδιο νόμου – άρθρο 32), δείχνει ότι η Πολιτεία πρέπει να πάρει μια κρίσιμη απόφαση  σε αυτόν το νόμο για την ΕΕ και να προσέξει τα κριτήρια στελέχωσης της και εν τέλει την ποιότητα της. Με αυτήν την έννοια, η Πολιτεία πρέπει να πάρει μια απόφαση που δεν αφορά μόνον στους εκπαιδευτικούς, μόνιμους ή αναπληρωτές, αλλά κυρίως στους μαθητές και τις οικογένειές τους.

 

Θέσεις ΣΑΤΕΑ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

 

Οι ΣΑΤΕΑ έχουμε καταθέσει στο παρελθόν προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΕΕ («Προβλήματα στην Επιμόρφωση για την Παράλληλη Στήριξη» στο www.satea.gr). Οι ίδιοι έχουμε «υποφέρει» από διοικητικά ανοργάνωτες και σε περιεχόμενο «φτωχές» επιμορφωτικές διαδικασίες, που φαίνονται να γίνονται για την κατανάλωση ευρωπαϊκών κονδυλίων και όχι για να βοηθήσουν πραγματικά τους εκπαιδευτικούς και εν τέλει τους μαθητές. Δεν κρύβουμε άλλωστε ότι πολλές φορές –στη βάση των παραπάνω προβλημάτων- έχουν δημιουργηθεί σοβαρές τριβές μεταξύ επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, επιμορφωτών και προσωπικού των ΠΕΚ.

 

Προτείνουμε:

- Οι επιμορφωτικές διαδικασίες πολλών ημερών να γίνονται στη αρχή του σχολικού έτους, γιατί μόνον τότε αποκτούν νόημα.

- Ουσιαστική επιμόρφωση υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Η επιμόρφωση να γίνεται με εκπαιδευτική άδεια για όλους τους εκπαιδευτικούς και, βέβαια, ανά επιστημονικό πεδίο.

- Να επιλέγονται θέματα επιμόρφωσης  σύγχρονα και πρακτικού χαρακτήρα (εφαρμογή θεωρίας στην πράξη).

- Να διαχωρίζονται οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τον κλάδο τους και να μην είναι όλοι μαζί (για να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η επιμόρφωση).

- Να αξιολογούνται οι επιμορφωτές και να καλούνται μόνον οι σχετικοί με το χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης.

- Να υλοποιούνται επιμορφώσεις στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής, οι οποίοι έχουν στην τάξη τους μαθητές που χρειάζονται Παράλληλη Στήριξη, με θεματικές αναφορικά με τη φύση της αναπηρίας, το θεσμό της  Παράλληλης Στήριξης, το ρόλο του Εκπαιδευτικού Ειδικής Εκπαίδευσης αλλά και για την αναγκαία συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών. Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής πρέπει να επιμορφώνονται στην αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών (πέρα από τα ενδοσχολικά επιμορφωτικά σεμινάρια που κάνουν πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί ΕΕ).

- Να είναι οικιοθελής η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση (έξοδα μετακίνησης) αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων και των οικογενειών των μαθητών, καθώς και της οικογενειακής καθημερινότητας του εκπαιδευτικού.

- Άμεση καταβολή των οδοιπορικών  και λοιπών εξόδων.

- Όλων των ειδών τα σεμινάρια πρέπει να γίνονται εντός εργασιακού ωραρίου κι όχι απόγευμα. Να γίνονται σε περιοχές κοντά στον τόπο που βρίσκεται το σχολείο.

 

Άρθρο 32: ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση άτομα με αναπηρία 67% και πάνω ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, σε ποσοστό 5% κατά προτεραιότητα, σε κάθε κλάδο και ειδικότητα και σε ποσοστό όχι παραπάνω από 15% σε κάθε σχολική μονάδα κατά την διαδικασία των τοποθετήσεω

Άρθρο 33:

1.Στις ΣΜΕΕ μπορούν να γίνονται πρακτικές ασκήσεις  και έρευνες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από Πανεπιστημιακά τμήματα ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή της αλλοδαπής εφόσον είναι αναγνωρισμένα, κατόπιν άδειας της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.ΑΙ.Θ. με προϋποθέσεις που αυτή θα καθορίσει. Άδεια εισόδου στις ΣΜΕΕ για οποιονδήποτε λόγο, θα χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου σχολικού συμβούλου ΕΕ και απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

2.Μπορούν να εκπονούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών των Σ.Μ.Ε.Ε. σε συστεγαζόμενα ή όμορα σχολεία γενικής εκπαίδευσης κατόπιν πράξης των δ/ντών των δύο σχολείων οι οποίες αποστέλλονται στον σχ. Σύμβουλο Ε.Ε. για έγκριση.

3.Σε όλες τις Σ.Μ.Ε.Ε. τα όρια καθορίζονται με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εντός των ορίων της Δ/νσης ή με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εκτός των ορίων της οικείας Δ/νσης.

4.Οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις εντός του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για την Ειδική εκπ/ση γίνονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που γίνονται οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις εντός του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην γενική εκπαίδευση.

5.Όσοι εκπ/κοί της Α’/θμιας εκπ/σης έχουν οργανική θέση στην Β’/θμια εκπ/ση μπορούν να μετατίθενται στην Α’θμια εκπαίδευση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εκπ/κους της Α’/θμιας εκπ/σης.

6.Αρμόδια συμβούλια για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, είναι τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. καθώς επίσης και για συνάφειες μεταπτυχιακών μέχρι την λειτουργία της αρμόδιας επιτροπής στο Ι.Ε.Π.

 

7.Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας, αυτό καλύπτεται και με πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής καθώς και ότι προβλέπεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία.

8.Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3848/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για την επιλογή των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ προσμετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΥ».

9.Ι Εκπαιδευτικοί ΕΕ οι οποίοι προσλαμβάνονται για ΣΜΕΕ, Τμήματα Ένταξης και για την παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδομαδιαίως, λαμβάνουν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές πλήρους ωραρίου από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: σε άλλη ΣΜΕΕ, σε ΚΕΔΥ, σε ενισχυτική διδασκαλία στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας που υπηρετούν ή σε όμορη σχολική μονάδα. Για τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης ισχύουν τα παραπάνω, με προτεραιότητα συμπλήρωσης του ωραρίου τους σε άλλη παράλληλη στήριξη της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Η ανωτέρω απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής εκπαίδευσης. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με Υπουργική Απόφαση κατόπιν εισήγησης του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

II) Η σύμβαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΕ, που προσλαμβάνονται ως μειωμένου ωραρίου, δύναται να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, στο ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, εφόσον την έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους με Υπουργική Απόφαση κατόπιν εισήγησης του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

10.Τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία που στεγάζονται σε ιδρύματα ή φορείς (ΝΠΙΔ) ή συνεργάζονται με  αυτά, μπορούν να διαμορφώνουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους, σε συνάρτηση με τα προγράμματα αποκατάστασης – θεραπείας, που λειτουργούν στα ανωτέρω ιδρύματα ή στους φορείς.

 

11.α)Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίζουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, με τα απονεμόμενα πτυχία από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Γενικής Εκπαίδευσης.

β) Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (διδακτορικοί , μεταπτυχιακοί) της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίζουν βεβαίωση ισοτιμίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Γενικής Εκπαίδευσης.

γ) Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψήφιους που προσκομίζουν βεβαίωση αναγνώρισης  των επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από  το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) (πρώην Σ.Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π.

12. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.ΙΔ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την ειδική εκπαίδευση (σύμφωνα με την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους), ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (π. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και π. Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών του Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτή διανύθηκε στο αντικείμενο του κλάδου διορισμού τους. Προϋπηρεσίες που αναγνωρίστηκαν με προγενέστερες διατάξεις δεν θίγονται. Η  παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2817/2000 ισχύει για τους εκπαιδευτικούς  Ε.Ε. του παρόντος νόμου.

13. Το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Ε.Ε.Α) – (ΦΕΚ 504/τΒ΄/24-04-2002), μετατρέπεται σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις των ΤΕΕ Β΄Βαθμίδας Ειδικής Αγωγής. Από το σχολικό έτος 2013-14 για τις εγγραφές των μαθητών, δεν ισχύει η περίπτωση δ της παρ.4 του άρθρου 1 του π.δ.293/1988(Α΄136).

14.Από το σχολικό έτος 2014-2015 δεν εφαρµόζεται η τράπεζα θεµάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους µαθητές που φοιτούν στις Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

15. Τα ΚΕΔΥ δεν λειτουργούν με όρους ΣΜΕΕ αλλά ως υπηρεσίες σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους και οι αποσπάσεις, μεταθέσεις σε αυτά λογίζονται μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.

16. Τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 11, του ν. 4229/2014 (τευχ. Α΄ ΦΕΚ 8), αφορούν τις προσλήψεις αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2013-2014 και μόνο αυτές. Τα υπόλοιπα ισχύουν από την δημοσίευση του ν. 4186/2013 (τευχ. Α΄ ΦΕΚ 193).

 

17. Η παράγραφος 3.α. του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: Για τους διευθυντές όλων των βαθμίδων ΣΜΕΕ προβλέπονται αποζημιώσεις (επίδομα θέσης ευθύνης) αντίστοιχες με αυτές των διευθυντών ΕΕΕΕΚ όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 18, την παρ.1, περ. εε), του ν. 4024/2011.

18. Η επιμόρφωση των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης, για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης, είναι υποχρεωτική και σε αντίθετη περίπτωση θα επισύρει την ποινή της απόλυσης και θα πραγματοποιείται μετά την πρόσληψή τους, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

19. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο ΙΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ, της παρ. 1,  του άρθρου 36, του ν. 4186/2013 (123 ΦΕΚ/Α΄) μπορούν, μετά από σχετική αίτησή τους, να διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Υ.ΠΑΙ.Θ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. για άσκηση επιστημονικών ή διοικητικών καθηκόντων.

20. Συνιστάται στο ΙΕΠ Γραφείο Γ΄ για θέματα ειδικής εκπαίδευσης του οποίου προΐσταται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ Σύμβουλος Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ ή αποσπασμένος στο ΙΕΠ εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα Συμβούλου Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ. της παρ. 1, του άρθρου 36, του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 123/Α΄). Και για τους προϊσταμένους όλων των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις Γραφείων του ΙΕΠ καθώς και για τον προϊστάμενο του παρατηρητηρίου για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής, όπως αυτό ορίζεται από την παράγραφο 29, του άρθρου 36, του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ123/Α΄), ισχύει το εδάφιο β. της παρ. 6, του άρθρου 36, του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ123/Α΄).

21. Το ΕΕΠ των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ΕΕ, διατίθενται για τις κοινές τους ανάγκες, κατόπιν μη δεσμευτικής  εισήγησης των διευθυντών των ανωτέρω σχολικών μονάδων και απόφασης του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

22. Οι εκπαιδευτικοί ΕΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανήκουν για θέματα διορισμών, μεταθέσεων, αποσπάσεων, προσλήψεων καθώς και για πειθαρχικά θέματα στις αντίστοιχες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Σχόλιο ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 33

 

Ως είθισται, στις Λοιπές Διατάξεις ενός νομοσχεδίου περιέχονται σημεία που μπορεί να τροποποιούν καίριες πλευρές του θεσμικού πλαισίου. Το άρθρο 33 είναι ένα «πλούσιο» σε διατάξεις άρθρο που χρήζουν σχολιασμού. Συγκεκριμένα:

 

Α) Στην παρ.1 θα θέλαμε να αναφέρεται ρητά, ότι για οποιαδήποτε πρακτική άσκηση φοιτητή θα πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση του εκπαιδευτικού της τάξης.

 

Β) Στην παρ.2 δεν αναφέρεται πουθενά η σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών, δεν αναφέρεται πουθενά ο αποφασιστικός ρόλος των Συλλόγων Διδασκόντων (γενικού και ειδικού σχολείου) για την εκπόνηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. Αντίθετα, η δικαιοδοσία για ένα τόσο σοβαρό θέμα το οποίο εμπλέκει αναγκαστικά ολόκληρη τη σχολική μονάδα και όλους τους εκπαιδευτικούς περνάει εξολοκλήρου στους Διευθυντές των σχολείων οι οποίοι ορίζουν με Πράξεις τους το τι θα γίνει!

 

Γ) Στην παρ.9Ι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΕ που δεν συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε ένα σχολείο μετακινούνται αρχικά σε άλλη ΣΜΕΕ ή σε ΚΕΔΥ. Ακόμα και για καθαρά οικονομικούς λόγους, ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ΕΕ δεν μπορεί να γίνει να γίνει «περιοδεύων» εκπαιδευτικός σε πολλές δομές, να τρέχει με ένα αυτοκίνητο ή λεωφορείο από σχολείο σε σχολείο. Προτείνουμε η συμπλήρωση ωραρίου να γίνεται (τόσο για τους μόνιμους όσο και για τους αναπληρωτές) μόνο σε συστεγαζόμενα σχολεία. Ειδάλλως, μπορεί ο εκπαιδευτικός να πραγματοποιεί προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη για εξατομικευμένα προγράμματα) στα συστεγαζόμενα σχολεία. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης. Εκτίμησή μας είναι –με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα- ότι οι ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ μεγάλες και οι εκπαιδευτικοί ΕΕ μπορούν να συμπληρώνουν πάντα το διδακτικό τους ωράριο σε μία ή δύο (συστεγαζόμενες) σχολικές μονάδες. Δεν χρειάζεται καν το μέτρο της ανάθεσης διοικητικού έργου, οι ανάγκες των μαθητών είναι πολύ μεγάλες. Δυστυχώς, σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο, ειδικά στην Παράλληλη Στήριξη, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να απασχολούνται σε δύο και τρία σχολεία απομακρυσμένα το ένα από το άλλο. Ο μισός μισθός τους πηγαίνει στα έξοδα μετακίνησης και η εκπαίδευση των μαθητών υποβαθμίζεται.

 

Δ) Στην παρ.11β έχουμε να σχολιάσουμε το εξής: είναι γνωστό στο χώρο των εκπαιδευτικών ότι δεν υπάρχουν αυστηρά κριτήρια στην εξέταση του περιεχομένου, τόσο των διδακτορικών (που άλλωστε αποτελούν έρευνα και όχι μετεκπαίδευση), όσο και των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Η δε αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ δεν αρκεί. Χωρίς πρακτική άσκηση με εποπτεία, χωρίς μαθήματα στο πλήθος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που συναντάμε στο πραγματικό σχολείο, χωρίς μαθήματα για την ιστορία και τη φιλοσοφία της ΕΕ και για το πως φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση, αλλά και για διαφοροποιημένη διδασκαλία για όλη την τάξη, πώς θα μετεκπαιδευθεί ένας εκπαιδευτικός στην ΕΕ, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του στο σχολείο και στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας; Πώς θα εκπονήσει προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως μέλος της ΕΔΕΑΥ; Η εξέταση του περιεχομένου των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και της αντιστοιχίας τους με τις απαιτήσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (για να θεωρηθούν «μετεκπαίδευση» όπως αυτή των Διδασκαλείων) απαιτεί άλλη διαδικασία που ποτέ δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Μόλις τώρα συγκροτείται επιτροπή που θα εξετάζει τη συνάφεια με την ΕΕ του πλήθους των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων. Ακόμα δεν έχουν καθοριστεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνάφειας των τίτλων με την Ειδική Εκπαίδευση (δείτε άρθρο 34, παρ.1 του σχεδίου νόμου).

 

 

 


Άρθρο 34: Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

 1. Στο Ι.Ε.Π. με απόφαση του προέδρου του , συγκροτείται επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Εκπαίδευση αποτελούμενη από τον σύμβουλο Α’  Ειδικής Εκπαίδευσης του Ι.Ε.Π. ως πρόεδρο, δύο μέλη Δ.Ε.Π. ή επιστήμονες με αντικείμενο την Ειδική Εκπαίδευση,  έναν σχολικό σύμβουλο ΕΕ. και τον Δ/ντή της Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή εκπρόσωπο της Δ/νσης με τους αναπληρωτές τους. Με πρόταση της ανωτέρω επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Παιδείας θα καθοριστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνάφειας των τίτλων με την Ειδική Εκπαίδευση. Όλες οι συνάφειες  μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων θα δίνονται άπαξ. Επίσης αναγνωρίζονται ως δοθείσες άπαξ όλες οι συνάφειες με την Ειδική Εκπαίδευση, που έχουν δοθεί μέχρι την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

2.Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις και τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία ισχύουν από την δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Εκπαίδευση. Διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Εκπαίδευση, θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ ή της διεύθυνσης ειδικής εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, εκτός εάν από τον παρόντα νόμο ορίζεται διαφορετικά.

3. Οποιοδήποτε θέμα οργάνωσης, λειτουργίας και αξιολόγησης της Ειδικής Εκπαίδευσης εφόσον δεν προβλέπεται στον παρόντα νόμο, θα προσδιοριστεί με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ. Για το σκοπό αυτό με απόφαση του προέδρου του, συγκροτούνται στο ΙΕΠ επιτροπές υπό την προεδρεία των συμβούλων Α΄ ή Β΄ ειδικής εκπαίδευσης και την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ, με τους αναπληρωτές τους. Εκτός των άλλων στην εισηγητική αρμοδιότητα των ανωτέρω επιτροπών είναι οι προϋποθέσεις σύστασης κλάδων συμβούλων ΕΕΠ, η στοχοθεσία και οι αντικειμενικοί δείκτες για την ετήσια αξιολόγηση των ΚΕΔΥ, η έκδοση κανονισμού λειτουργίας τους και η έκδοση κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού τους, ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και η παρασκευή νέων/υποστηρικτικών τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού σχολικών μονάδων, θέματα διερμηνείας, θέματα εκπαίδευσης τυφλών και κωφών μαθητών καθώς και η διαδικασία εκμάθησης και πιστοποίησης της απτικής νοηματικής, προγράμματα συμβουλευτικής και επιμόρφωσης γονέων, θέματα χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.

4. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.

5.Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις.

Σχόλιο ΣΑΤΕΑ στο άρθρο 34

 

Όσον αφορά την παρ.1, έχουμε εκτενώς σχολιάσει την ανυπαρξία ενός μηχανισμού που θα εξετάσει εις βάθος το περιεχόμενο του πλήθους των μεταπτυχιακών τίτλων. Από τη συγκεκριμένη παράγραφο του σχεδίου νόμου φαίνεται ολοφάνερα ότι ποτέ δεν υπήρξαν κριτήρια και προϋποθέσεις χορήγησης της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την ΕΕ. Το πιο σκανδαλώδες όμως είναι το «συγχωροχάρτι» για ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα: «Επίσης αναγνωρίζονται ως δοθείσες άπαξ όλες οι συνάφειες με την Ειδική Εκπαίδευση, που έχουν δοθεί μέχρι την εφαρμογή του παρόντος νόμου». Μεταπτυχιακά εξ’ αποστάσεως, μερικής φοίτησης, χωρίς παρουσίες, χωρίς πρακτική άσκηση, από κάθε χώρα του κόσμου (και ιδιαίτερα από Αγγλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο) «νομιμοποιούνται» ως συναφή με την ΕΕ και γίνονται προσόν πρόσληψης, μετάθεσης, απόσπασης, ακόμα και ποσόστωσης!

 

Ως ΣΑΤΕΑ ζητάμε την εξέταση όλων των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας από την επιτροπή που θα συσταθεί με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ζητάμε να συμπεριληφθούν τώρα, στο σχέδιο νόμου, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων για να σχολιαστούν από την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Δεν μπορεί να γίνεται κριτική μόνο στα δύο Πανεπιστημιακά Τμήματα Ειδικής Αγωγής για το πρόγραμμα σπουδών τους (που το έχουν δημοσιευμένο) αλλά τα μεταπτυχιακά να μένουν στο απυρόβλητο, να θεωρούνται ΑΚΡΙΤΑ ως προσόν (μετάθεσης, απόσπασης, πρόσληψης, ποσόστωσης). Δεν μπορεί να μη γίνεται κουβέντα για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών της πληθώρας των μεταπτυχιακών τίτλων και το κατά πόσο «μετεκπαιδεύουν» κάποιον για να εργαστεί στην ΕΕ. Δεν μπορεί π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι στη Σχολική Ψυχολογία να θεωρούνται de facto μετεκπαιδεύσεις στην ΕΕ. Αυτό το επιλεκτικό «φως» (κριτική στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αλλά «τσιμουδιά» για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του πλήθους των μεταπτυχιακών τίτλων) εξυπηρετεί εδώ και χρόνια σκοπιμότητες και συγκεκριμένα συμφέροντα – συμφέροντα που ο Ν.3699/2008 έθρεψε και δυστυχώς ακόμα και «παλιοί» επιστημονικοί σύλλογοι υπερασπίζονται (ας σκεφτούμε ποιοι ήταν αυτοί που έπαιρναν πρώτοι μετάθεση ή απόσπαση λόγω ενός μεταπτυχιακού εις βάρος των μόνιμων συναδέλφων τους που πληρούσαν τα κοινωνικά κριτήρια της Γενικής Εκπαίδευσης, ποιοι ήταν αυτοί που προσλαμβάνονταν πρώτοι ως αναπληρωτές λόγω του μεταπτυχιακού).  Ούτε το πλαίσιο δράσης για την Ειδική Αγωγή της UNESCO, ούτε η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα, ούτε ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής δε μας διαφωτίζουν για το ακριβές περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Περιλαμβάνουν π.χ. το ελάχιστο, πρακτική άσκηση, για να τα θεωρήσουμε μετεκπαίδευση; Είναι ισότιμα και αντίστοιχα τα μεταπτυχιακά με τη μετεκπαίδευση των Διδασκαλείων;

 

 

Άρθρο 35: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2817/ 2000 και των άρθρων 2 και 3 του ν. 3194/2003 που έρχονται σε αντίθεση με το νόμο αυτόν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

2. Μέχρι την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ και του καθορισμού των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτών, ισχύει η υπ` αριθμ. 4494/Γ6/1.11.2001 (ΦΕΚ 1503 Β`) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 28911/Γ6/12.3.2007 όμοια υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449 Β`).

3. Προεδρικά διατάγματα και κοινές ή μη υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με βάση καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των νεότερων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

4. Οι μαθητές που θα αποφοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 από την Ε΄ τάξη του ΕΕΓ, λαμβάνουν εκτός από το πτυχίο και το απολυτήριο του Γυμνασίου.

5.Στους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ που απολύονται από την Ε’ τάξη κατά το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής απονέμεται απολυτήριος τίτλος ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

6. Κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά στους νόμους 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α’),  2817/2000(ΦΕΚ 78/τ.Α’), 3194/2003, 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄/2-10-2008), 4115/2013, 4186/2013, 4229/2014, 4264/2014, καθώς και σε οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την ειδική εκπαίδευση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται.

 

 

Άρθρο 36 Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την

εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.